مراسم روزقدس را در فضای مجازی برگزار کنید تا جان مردم به خطر نیفتد

مراسم روزقدس را در فضای مجازی برگزار کنید تا جان مردم به خطر نیفتد

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این روزها مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات نگرانی‌هائی را در مورد مراسم روز قدس مطرح می‌کنند و حتی بعضی افراد سخن از برگزاری راه‌پیمائی این روز با مطالعه کنید

Posted on: