این است که تئوری همه چیز امکان پذیر است ؟

[ad_1]

در پایان قرن نوزدهم یک تفکر غالب در میان همه جامعه علمی جهان است که این پایان فیزیک. اما با کشف نظریه های کوانتوم و نسبیت در آغاز قرن همه چیز نیست همان است که قبل از, و سپس شروع به جستجو برای یافتن نظریه همه چیز است.

نظریه کوانتومی است همه چیز در مورد قطعیت آن را تکذیب کرد روزمره ما وجود و است که رشد شانس. هایزنبرگ اصل عدم قطعیت می گوید که حرکت و مکان ذره را نمی توان تعریف شده به طور همزمان با دقیق کرد. آلبرت انیشتین در این مورد نظر جدید علم با گفتن یک نقل قول معروف که “خدا تاس بازی نمی کند”.

فیزیک متحده وجود دارد که چهار نیروی, نیروی گرانش, نیروی مغناطیس نیروی قوی و نیروی ضعیف.چگونه می توانید یک متحد کردن نیروی زیادی با نیروی کوچک پازل است. گرانش خود را مبهم نیروی که هر دو نیوتن و اینشتین سعی در درک آن propounding تئوری های خود را به آن را توضیح دهید. نیوتن پیشنهاد کرد که نیروی جاذبه عمل می کند بین دو جسم نامرئی اما چگونه است که این امکان را برای نیوتن قانون دوم حرکت خود را توضیح می دهد که بدن در حالت استراحت نمی خواهد تجربه هر گونه زور تا زمانی که و مگر اینکه پس از عمل توسط یک نیروی خارجی. اینشتین در تلاش برای توضیح این نیروی گرانش را از طریق نظریه نسبیت عام خود را که او در آن در نظر گرفته کل فضا زمان پیچیده را به یکی. با توجه به نظریه فضا است و فضا-زمان پارچه ناشی از نیروی گرانش است. کل فضای یک پارچه که در آن بدن خم این فضا – زمان پارچه و انتقال نیروی گرانش در سرعت نور بین دو بدن. نظریه کوانتومی نیز هنوز به طور کامل درک که در آن ذرات فیزیکدانان هنوز هم مشغول پیدا کردن ساختار داخلی اتم. با این حال از آن است که به خودی خود بسیار سخت به درک قوانین کوانتومی است که باطل ، در حال حاضر این معضل این است که به کراوات این دو نیرو به یک و یک معادله است که توضیح می دهد که هر دو از نیروهای. بنابراین در پایان یک سال گذشته معادله توضیح تمام نیروهای. اگر آن را می تواند به انجام آن خواهد بود که بزرگترین پیروزی انسان تلاش و تحقیق برای دانش است.

تصور کنید در توضیح این کار از یک کوارک و سیاه چاله با همان قوانین فیزیک است که با همان منطق از معادله است. سیاه چاله ها بسیار متراکم اشیاء در جهان با جاذبه بنابراین شمعی همه چیز را که از طریق آنها حتی نور می توانند از طریق آنها. گرانش یک نیروی ضعیف هسته ای در حالی که نیروهای بسیار قوی هستند. در سیاه چاله ها نیروی گرانش بسیار زیاد است که قوانین فیزیک شکستن و تنها کوانتومی قوانین اعمال می شود. مطالعه این سیاه چاله ها ممکن است به برخی از سرنخ در مورد تعامل نیروی گرانش و کوانتوم نیروهای.

نیروی مغناطیسی شکل حتی نیروی بزرگتر است که جذاب به عنوان به خوبی به عنوان دافعه الکتریکی و نیز نیروهای دافعه و جذاب است. نیروی قوی است که همیشه جذاب است چرا که این تنها نیروی متصل به هم دافعه nucleons. نیروی گرانشی نیز همیشه جذاب نیست دافعه? اگر این همه نیروهای در حال شکل یک نیروی وحدت بخش پس چگونه می تواند این نیروهای مختلف عمل های مختلف در راه است ؟ نباید شنیده بودن جاذبه دافعه بین دو بدن, آن است که همیشه جذاب است. شاید کوانتومی نیروهای تشکیل بدن که زیادی متفاوت از کوانتومی نیروهای تشکیل بدن که کوچک هستند. کوانتومی نیروهای برجسته تر در مقیاس میکرو و سپس در مقیاس بزرگتر. قوی و ضعیف نیروهای شایع در مقیاس میکرو اما نه در مقیاس بزرگ و بالعکس در مورد نیروی گرانش است. توجه به رفتار متفاوت در مقیاس بزرگ و سپس در مقیاس میکرو است که در این مورد ؟ اگر بله پس چه می تواند ناشی از همین توجه به رفتار متفاوت در بزرگ و کوچک مقیاس.

فیزیک مطرح است نظریه چندجهانی که وجود دارد بسیاری از ابعاد و که وجود دارد چندین جهان وجود دارد که قابل مشاهده نیست به ما با چشم غیر مسلح. یک حشره که نمی تواند پرواز بر روی زمین مشاهده می کنید تنها در دو بعد و بعد سوم کاملا ناشناخته به آن است. به همین ترتیب انسان می تواند تجسم سه بعد فضا تنها و بقیه ابعاد فراتر از درک ما. چرا خدا ما را خلق کرد و مانند این خنده دار است یا او را نمی خواهید ما را به می دانم که این قانون که توسط او ایجاد شده این کل جهان یا که او استاد و انسان پست تر هستند و موجوداتی هستند که شایسته نیست به دانستن چیزهایی که او می داند. بازی او در بازی با نیروهای طبیعت ممکن است آنالوگ به طوری که انسان می تواند به درک نیروها در انزوا بهتر است اما نمی تواند بیرون آمدن با یک نظریه برای توضیح تمام نیروهای. واقعا خدا الهی است و شکست ناپذیر است.

جاذبه سرگرم کننده است, نظریه کوانتومی است که سرگرم کننده و ترکیب آنها است که غرق در افکار. کوارکها که مورد مطالعه شامل طعم های مختلف است که ترکیب به شکل پروتون و nucleons. زمانی که چند کوارک خواهد ترتیب بیش از چند اتم در یک مقیاس بزرگ این ترتیب خواهد خنثی جاذبه بین یک مجموعه از ترکیبی از کوارک با دیگر ترکیبی از کوارک. بنابراین در پایان تنها یک بخش کوچک از این نیروی قوی ممکن است پیروز به طوری که جاذبه بین کوارکها از دو سالم می شود ، تصور کنید یک اتم که در آن کوارک و انفعال به شکل نیروی قوی که متصل به هسته هم که در آن چند جمله اتم ترتیب با هم از طریق پیوندهای شیمیایی به شکل یک ماده. در حال حاضر رفتار ماده در دسترس نباشد و تغییرات آن نیاز به میلیارد کوارکها به فیوز با هم و ایجاد یک نیروی ضعیف مانند گرانش است.

کوارک باعث می شود تا nucleons که باعث می شود تا هسته که باعث می شود تا اتم اتم شکل ماده و به آنها هویت خود را. پروتون هستند ، آیا آنها همان هویت در همه جا در جهان است ؟ فراموش عناصر شیمیایی متفاوت فقط به این دلیل که متفاوت با تعداد پروتون ها و یا به جای آنها به شکل های مختلف از پروتون? کوارک ها می تواند جهت خود را متفاوت به ساختار متفاوت به پروتون ها بسته به تعداد آنها. بنابراین کوارک ها به پروتون ها هویت خود را بر اساس تعداد پروتون ها. این افزایش متفاوت عناصر شیمیایی. بنابراین کوارک تراز متفاوت است حتی برای nucleons افزایش دادن به نیروی قوی است. این مجموعه ای از صف بندی و آرایش فضایی از کوارک ها می تواند به اتم خود را خنثی شخصیت. با توجه به تعهدات مختلف این نیروهای هسته ای خود را تغییر دهد و منجر به یک نیروی کوچک به نام نیروی گرانش است. به طوری که جمعی از بدن رشد می کند تعداد nucleons رشد می کند و زمانی که این نیروهای مجموع تا اندازه زیادی بسته به طور مستقیم متناسب با جرم بدن است. در حال حاضر کوارک متصل خواهد شد خود را بیشتر به کوارکها در نزدیکی سپس در فواصل بیشتر چون کوارک خم فضای بیشتر در نزدیکی فضای سپس در فواصل بیشتر بنابراین اثر آنها می شود ناچیز در فواصل بزرگ. بنابراین در حس نیروی برنامه باید متفاوت باشد به طور مستقیم متناسب با فاصله است. آن است که آنالوگ به نیروی قوی است که بسیار جذاب در برد کوتاه اما اندازه آن می شود بسیار کمتر برای فواصل بیشتر مشابه نیروی جاذبه متفاوت معکوس با فاصله. F=m*dv/dt که پیداست F=m*c که بیشتر به معنی F=c.در حال حاضر c*t=فاصله که نشان میدهد با توجه به زمان به عنوان negligibly ثابت F=فاصله. اگر نیروی سفر از طریق زمان و فضا پارچه است که متشکل از سطوح هندسی در طبیعت و سپس نیروی قدرت باید کمتر با افزایش فاصله که ما حاکم قانون معکوس مربع است که هیچ چیز اما یک تقریب. پس چگونه برای محاسبه نیروی گرانش بین دو جسم اول در مجموع تمام بردار مبالغ از نیروهای میان اتم ها را تشکیل می دهند که بدن و سپس اعمال قانون فاصله برای پیدا کردن چه مقدار نیروی گرانشی بدن می تواند اعمال در فاصله. در کوانتوم در مقیاس فضا-زمان پارچه ناچیز است به هر گونه اثر نیروی قوی.

ابرنواختر عظیم پدیده ای که در آن یک ستاره دستخوش یک انفجار عظیم و تبدیل به یک ستاره نوترونی. زمانی که ستاره خود می رسد در اواخر مرحله بالغ, آن شروع می شود با استفاده از سوخت هسته ای به سرعت در حال ظهور به انفجار به نام ابرنواختر انفجار. این ماده تبدیل به انرژی توسط انیشتین قانون E=mc2 و چه مانده است یک ستاره کوچک به نام یک ستاره نوترونی. در حال حاضر به عنوان ستاره منفجر شد پروتون فیوز هم به شکل های مختلف عناصر با تلفیقی از پروتون.

چه شده است که تنها وحدت نظریه به نام نظریه وحدت? آن است که نظریه ریسمان و یا برخی از نظریه جدید لازم است. تئوری همه چیز امکان پذیر است یا نه اما یک چیز برای مطمئن است که درک آن است نه به اندازه کافی عمیق خواهد شد اما نیاز به زمان بیشتری برای دانشمندان آن را درک کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *