قیمت میلگرد گالوانیزه در بازار تهران

قیمت میلگرد آجدار تعویض میلگردهای فولادی توسط میلگردهای GFRP در سازه های بتونی تأیید شده است که پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) به عنوان یک پیشرفت عمده در فناوری بتن تقویت شده، راه حل است. سنتز میلگردهای GFRP با استفاده از الیاف طولی شیشه ای (ماده تقویت کننده) و رزین پلی استر غیراشباع با 1٪ MEKP (ماده ماتریسی) از طریق فرآیند دستی. میلگردهای GFRP دارای قطر 12.5 میلی متر هستند (این مقدار معادل 0.5 اینچ است؛ بیشترین کربرد را در کاربرد پی ها دارد). سطوح GFRP با درج شن و ماسه درشت اصلاح می شود تا مقاومت پیوند میلگردها با بتن افزایش یابد. سپس خصوصیات مکانیکی بتن مسلح با میلگردهای GFRP انجام شده و با میلگردهای فولادی مقایسه می شود.

 آماده سازی نمونه های بتن (بتن غیر مسلح، بتن مسلح GFRP صاف، بتن مسلح GFRP با روکش شن و بتن مسلح فولادی) با نسبت ثابت مواد (1: 1.5: 3) و نسبت 0.5 W / C در دو سن پخت (7 و 28) روز در دمای محیط. مقدار کسر حجمی میلگردهای GFRP و فولاد در بتن مسلح (5 در صد درصد) به طور مساوی با فواصل مشخص شده در قالب توزیع شد. نتایج نشان می دهد مقاومت کششی میلگرد GFRP 593 MPa و مقاومت خمشی 760 MPa است. مقاومت فشاری در محدوده معقول بتن 25.67 MPa است. مقاومت خمشی بتن غیر مسلح 3 مگاپاسکال و بتن مسلح با میلگرد GFRP است، به خصوص GFRP RC با روکش شن و ماسه دارای مقاومت خمشی 13.5 MPa است در نتیجه افزایش اتصال با بتن و فشار بالاتر 10.5 MPa در 28 روز نسبت به بتن مسلح فولاد است در هزینه مدول خمش. خرید میلگرد آجدار ظفر بناب

اعضای بتونی تقویت شده سنتی مانند تیرها از بتونی شامل سیمان پرتلند و تقویت کننده میلگردهای فولادی تشکیل شده اند. عملکرد بتن در این تیرها مقاومت در برابر بارهای فشاری است. در برابر بارهای کششی و برشی در مقابل میلگردهای فولادی تعبیه شده در بتن مقاومت می شود. چنین سازه ای در شرایطی کارآمد است که بتن مقاومت جدایی ناپذیری در برابر فشارهای فشاری داشته باشد، در حالی که فولاد مقاومت کششی و تا حدی برشی را افزایش می دهد. با این حال، مشکل خوردگی مربوط به میلگردهای فولادی باعث کاهش زمان زنده بودن آن شده و محلول هایی مانند پوشش میلگردهای فولادی هزینه بر است. فناوری های اخیر منجر به ایجاد مواد تقویت کننده جایگزین مانند مواد GFRP به صورت میله ای یا ورق هایی شده است که می توانند در اعضای بتن پیوند خورده و چندین ویژگی مطلوب را تحقق بخشند. مهمترین آن این است که ویژگی مقاومت در برابر خوردگی پلیمر و کرنش کشیده به شکست که زمان کافی برای هشدار قبل از وقوع خرابی را می دهد

قیمت میلگرد شاهرود و کارخانه ها یدیگرددر سایت تحقیقات تجربی در مورد برخی از سازه های بتونی تقویت شده با میله های GFRP (5-8) سال پیش انجام شده است. نتایج نشان داده است که میلگردهای GFRP در اثر وجود محیط قلیایی و خورنده تحت هیچ فرایند تخریب قرار نگرفته اند مقاومت کششی و برشی میله های GFRP با استفاده از چهار قطر مختلف (20، 22، 25، 28 میلی متر) توسط نویسندگان بحث شده است. مدول جوان میله های GFRP برابر (1–5) مدول جوان فولاد بود. میله های GFRP رفتار شکننده ای را به نمایش می گذارند و رابطه بین فشار و فشار به صورت خطی تا شکست از بین می رود. میله های GFRP ناهمسانگرد بودند و با مقاومت کششی بالا فقط در جهت الیاف تقویت کننده مشخص می شدند. ابعاد سطح مقطع بر مدول نوار GFRP تأثیری نداشت. تغییر مقاومت برشی در تمام قطرهای میله های GFRP اندک بود، اما بار بیشتر باعث خرابی می شود. دامنه مقاومت برشی میله های GFRP 16 تا 20 درصد کمتر از مقاومت کششی طولی بود.

تیرهای بتن آرمه با پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) به عنوان گزینه ای از میلگردهای سنتی و رفتار تیرهای تحت خمش نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به این نتیجه رسید که استفاده از میلگرد GFRP در جهت بارهای کششی تیر، ویژگی های خمشی مشابه میلگرد فولادی را نشان داده و بتن مسلح GFRP علاوه بر خصوصیات برشی قابل قبول، ویژگی های خمشی بالایی را نیز ارائه داده است

قیمت میلگرد گالوانیزه نویسندگان یک روش خمش تیرهای بتونی تقویت شده با الیاف با عملکرد فوق العاده بالا را که با میلگردهای GFRP تقویت شده اند در نسبت های مختلف تیرها مطالعه کردند. ضریب الاستیک پایین GFRP به معنای انحراف زیاد و ترک بیشتر است، اما وجود الیاف کوتاه در بتن باعث بهبود عملکرد خمش (تغییر شکل کمتر، شکل پذیری بالاتر و استحکام بالاتر) به دلیل سخت شدن کرنش با چندین میکرو ترک و افزایش مقاومت خمشی با افزایش نسبت تقویت تمام نتایج آزمون به دلیل سخت شدن کرنش در سطح مشخصی از خدمات، انحراف کمتری را نشان دادند

نویسندگان دیگر خواص میله های تقویت کننده (فولاد و GFRP) را در تیرهای بتونی استفاده کردند. پایان سطح GFRP متفاوت بود (پوشش شن و ماسه و سطح شیاردار). تیرهای بتونی با مقاومت عادی و بالا با فولاد تقویت شده بودند

قیمت میلگرد اپوکسی و فایبرگلاس و میلگردهای GFRP. تیرچه بتن آرمه فولادی نمونه مرجع را نشان می دهد. متغیرهای آزمون خمش نوع و نسبت تقویت کننده، پایان سطح و قطر میلگرد بودند. نتایج آزمایش نشان داد که عرض ترک ها در بتن تحت تأثیر قطر آرماتور و پایان سطح قرار گرفت در حالی که انحراف تحت تأثیر این پارامترها قرار نگرفت. تمام تیرهای تقویت شده GFRP بین تنش و فشار تا زمان خرابی رابطه خطی نشان دادند. تیرهای بتونی با مقاومت نرمال تقویت شده با GFRP دارای کشش کم در مقایسه با بتن با مقاومت بالا در همان سطح بار هستند. تیرهای تقویت شده GFRP با روکش ماسه در مقایسه با تیرهای تقویت شده GFRP شیاردار مارپیچ، ترک های کوچکتر و عرض ترک را کاهش می دهد که نشان دهنده خواص پیوند بهتر بین بتن و GFRP است

تقویت کننده ترکیبی (فولاد و GFRP) توسط نویسندگان برای بتن تقویت شده با الیاف با عملکرد بالا برای بهبود شکل پذیری و کشش بتن مسلح FRP مورد بحث قرار گرفت. آزمایش خمش بتن تقویت شده با الیاف با مقاومت بالا با میلگردهای GFRP (3 تیر) و بتن تقویت شده با الیاف با عملکرد فوق العاده بالا و تقویت شده با فولاد (4 تیر) در نسبت های مختلف تقویت کننده انجام شد. به دلیل سخت شدن کرنش، همه نمونه ها پس از ترک خوردگی اولیه سختی بالایی نشان دادند. افزایش نسبت GFRP باعث بهبود عملکرد تحت آزمون خمش (شکل پذیری و سختی) می شود. تقویت هیبریدی با جایگزینی بخشی از GFRP با میلگردهای فولادی برای بهبود سختی قبل از بازده فولاد که منجر به تغییر شکل پذیری کمتری می شود

خرید میلگرد به نرخ کارخانه یک مطالعه شبیه سازی رفتار خمشی تیرهای بتونی الیافی با عملکرد فوق العاده بالا تقویت شده با فولاد و GFRP توسط نویسندگان انجام شده است. مدل المان محدود برای اولین بار بر اساس روش بیرون آوردن تک فیبر انجام شد. دو منحنی نرم کننده کشش مختلف (TSC) با مفروضات فیبر تصادفی 2 بعدی (2D) و 3 بعدی (3D) از مدل سازی مبتنی بر میکرو مکانیک و مدل های فشاری کششی و کششی خطی قبل از وقوع ترک ها به دست آمد از آزمایشات مکانیکی و قانون مخلوط به دست آمد. نتایج تحلیلی نشان داد جهت گیری الیاف تصادفی دو بعدی برای تیرهای بتونی با عملکرد فوق العاده بالا غیر مسلح با میلگرد و جهت گیری الیاف تصادفی سه بعدی برای تیرهای بتونی با عملکرد فوق العاده تقویت شده با فولاد و GFRP به دلیل ترازبندی بی نظمی در نتیجه تقویت داخلی مناسب بود

قیمت میلگرد استنلس استیل خصوصیات سطح میلگردهای FRP قبلاً توسط نویسندگان مورد بحث قرار گرفته بود. نرخ مقاومت پیوند FRP صاف می تواند تقریباً با میلگردهای تحریف شده فولادی قابل مقایسه باشد. میلگردهای اصلاح شده FRP با ماسه درشت می توانند اتصال بهتری نسبت به میلگردهای صاف ارائه دهند. به این دلیل که مدول خمشی میله های FRP همیشه کمتر از میله های تقویت کننده فولاد است، بنابراین استحکام پیوند در لغزش های بیشتر گسترش می یابد

مقاومت پیوند میلگردهای پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP) در بتن با مقاومت ساده مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش خروج برای اندازه گیری چهار نوع مختلف میله تقویت کننده انجام شد: FRAM آرامید (AFRP)، FRP کربن (CFRP)، FRP شیشه (GFRP) و فولاد. کل نمونه ها شامل 151 عدد میلگرد با قطر (6، 8، 10، 16 و 19 میلی متر) تعبیه شده در نمونه های بتونی (مکعب 203 میلی متر) بود. نتایج به این نتیجه رسید که میانگین موثر تغییر شکل سطح برای بهبود پیوند بین بتن و میله ها مشابه موارد موجود در فولاد است، سایر ابزار تغییر شکل سطح با ایجاد یک رشته هلیکوئید خارجی و فرورفتگی های عمیق (نخلستان) است که ابزار قابل قبولی برای بهبود پیوند یکی از راحت ترین روش تغییر شکل سطح، استفاده از پوشش ماسه برای به دست آوردن مقاومت پیوند بهتر از کسانی که سطح صاف دارند. خرید میلگرد مقاوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *