قیمت میلگرد گالوانیزه در بازار تهران

قیمت میلگرد آجدار تعویض میلگردهای فولادی توسط میلگردهای GFRP در سازه های بتونی تأیید شده است که پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) به عنوان یک پیشرفت عمده در فناوری بتن تقویت شده، راه حل است. سنتز میلگردهای GFRP با استفاده از الیاف طولی شیشه ای (ماده تقویت کننده) و رزین پلی استر غیراشباع با 1٪ MEKP (ماده ماتریسی) از طریق فرآیند دستی. میلگردهای GFRP دارای قطر 12.5 میلی متر هستند (این مقدار معادل 0.5 اینچ است؛ بیشترین کربرد را در کاربرد پی ها دارد). سطوح GFRP با درج شن و ماسه درشت اصلاح می شود تا مقاومت پیوند میلگردها با بتن افزایش یابد. سپس خصوصیات مکانیکی بتن مسلح با میلگردهای GFRP انجام شده و با میلگردهای فولادی مقایسه می شود.

 آماده سازی نمونه های بتن (بتن غیر مسلح، بتن مسلح GFRP صاف، بتن مسلح GFRP با روکش شن و بتن مسلح فولادی) با نسبت ثابت مواد (1: 1.5: 3) و نسبت 0.5 W / C در دو سن پخت (7 و 28) روز در دمای محیط. مقدار کسر حجمی میلگردهای GFRP و فولاد در بتن مسلح (5 در صد درصد) به طور مساوی با فواصل مشخص شده در قالب توزیع شد. نتایج نشان می دهد مقاومت کششی میلگرد GFRP 593 MPa و مقاومت خمشی 760 MPa است. مقاومت فشاری در محدوده معقول بتن 25.67 MPa است. مقاومت خمشی بتن غیر مسلح 3 مگاپاسکال و بتن مسلح با میلگرد GFRP است، به خصوص GFRP RC با روکش شن و ماسه دارای مقاومت خمشی 13.5 MPa است در نتیجه افزایش اتصال با بتن و فشار بالاتر 10.5 MPa در 28 روز نسبت به بتن مسلح فولاد است در هزینه مدول خمش. خرید میلگرد آجدار ظفر بناب

اعضای بتونی تقویت شده سنتی مانند تیرها از بتونی شامل سیمان پرتلند و تقویت کننده میلگردهای فولادی تشکیل شده اند. عملکرد بتن در این تیرها مقاومت در برابر بارهای فشاری است. در برابر بارهای کششی و برشی در مقابل میلگردهای فولادی تعبیه شده در بتن مقاومت می شود. چنین سازه ای در شرایطی کارآمد است که بتن مقاومت جدایی ناپذیری در برابر فشارهای فشاری داشته باشد، در حالی که فولاد مقاومت کششی و تا حدی برشی را افزایش می دهد. با این حال، مشکل خوردگی مربوط به میلگردهای فولادی باعث کاهش زمان زنده بودن آن شده و محلول هایی مانند پوشش میلگردهای فولادی هزینه بر است. فناوری های اخیر منجر به ایجاد مواد تقویت کننده جایگزین مانند مواد GFRP به صورت میله ای یا ورق هایی شده است که می توانند در اعضای بتن پیوند خورده و چندین ویژگی مطلوب را تحقق بخشند. مهمترین آن این است که ویژگی مقاومت در برابر خوردگی پلیمر و کرنش کشیده به شکست که زمان کافی برای هشدار قبل از وقوع خرابی را می دهد

قیمت میلگرد شاهرود و کارخانه ها یدیگرددر سایت تحقیقات تجربی در مورد برخی از سازه های بتونی تقویت شده با میله های GFRP (5-8) سال پیش انجام شده است. نتایج نشان داده است که میلگردهای GFRP در اثر وجود محیط قلیایی و خورنده تحت هیچ فرایند تخریب قرار نگرفته اند مقاومت کششی و برشی میله های GFRP با استفاده از چهار قطر مختلف (20، 22، 25، 28 میلی متر) توسط نویسندگان بحث شده است. مدول جوان میله های GFRP برابر (1–5) مدول جوان فولاد بود. میله های GFRP رفتار شکننده ای را به نمایش می گذارند و رابطه بین فشار و فشار به صورت خطی تا شکست از بین می رود. میله های GFRP ناهمسانگرد بودند و با مقاومت کششی بالا فقط در جهت الیاف تقویت کننده مشخص می شدند. ابعاد سطح مقطع بر مدول نوار GFRP تأثیری نداشت. تغییر مقاومت برشی در تمام قطرهای میله های GFRP اندک بود، اما بار بیشتر باعث خرابی می شود. دامنه مقاومت برشی میله های GFRP 16 تا 20 درصد کمتر از مقاومت کششی طولی بود.

تیرهای بتن آرمه با پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) به عنوان گزینه ای از میلگردهای سنتی و رفتار تیرهای تحت خمش نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به این نتیجه رسید که استفاده از میلگرد GFRP در جهت بارهای کششی تیر، ویژگی های خمشی مشابه میلگرد فولادی را نشان داده و بتن مسلح GFRP علاوه بر خصوصیات برشی قابل قبول، ویژگی های خمشی بالایی را نیز ارائه داده است

قیمت میلگرد گالوانیزه نویسندگان یک روش خمش تیرهای بتونی تقویت شده با الیاف با عملکرد فوق العاده بالا را که با میلگردهای GFRP تقویت شده اند در نسبت های مختلف تیرها مطالعه کردند. ضریب الاستیک پایین GFRP به معنای انحراف زیاد و ترک بیشتر است، اما وجود الیاف کوتاه در بتن باعث بهبود عملکرد خمش (تغییر شکل کمتر، شکل پذیری بالاتر و استحکام بالاتر) به دلیل سخت شدن کرنش با چندین میکرو ترک و افزایش مقاومت خمشی با افزایش نسبت تقویت تمام نتایج آزمون به دلیل سخت شدن کرنش در سطح مشخصی از خدمات، انحراف کمتری را نشان دادند

نویسندگان دیگر خواص میله های تقویت کننده (فولاد و GFRP) را در تیرهای بتونی استفاده کردند. پایان سطح GFRP متفاوت بود (پوشش شن و ماسه و سطح شیاردار). تیرهای بتونی با مقاومت عادی و بالا با فولاد تقویت شده بودند

قیمت میلگرد اپوکسی و فایبرگلاس و میلگردهای GFRP. تیرچه بتن آرمه فولادی نمونه مرجع را نشان می دهد. متغیرهای آزمون خمش نوع و نسبت تقویت کننده، پایان سطح و قطر میلگرد بودند. نتایج آزمایش نشان داد که عرض ترک ها در بتن تحت تأثیر قطر آرماتور و پایان سطح قرار گرفت در حالی که انحراف تحت تأثیر این پارامترها قرار نگرفت. تمام تیرهای تقویت شده GFRP بین تنش و فشار تا زمان خرابی رابطه خطی نشان دادند. تیرهای بتونی با مقاومت نرمال تقویت شده با GFRP دارای کشش کم در مقایسه با بتن با مقاومت بالا در همان سطح بار هستند. تیرهای تقویت شده GFRP با روکش ماسه در مقایسه با تیرهای تقویت شده GFRP شیاردار مارپیچ، ترک های کوچکتر و عرض ترک را کاهش می دهد که نشان دهنده خواص پیوند بهتر بین بتن و GFRP است

تقویت کننده ترکیبی (فولاد و GFRP) توسط نویسندگان برای بتن تقویت شده با الیاف با عملکرد بالا برای بهبود شکل پذیری و کشش بتن مسلح FRP مورد بحث قرار گرفت. آزمایش خمش بتن تقویت شده با الیاف با مقاومت بالا با میلگردهای GFRP (3 تیر) و بتن تقویت شده با الیاف با عملکرد فوق العاده بالا و تقویت شده با فولاد (4 تیر) در نسبت های مختلف تقویت کننده انجام شد. به دلیل سخت شدن کرنش، همه نمونه ها پس از ترک خوردگی اولیه سختی بالایی نشان دادند. افزایش نسبت GFRP باعث بهبود عملکرد تحت آزمون خمش (شکل پذیری و سختی) می شود. تقویت هیبریدی با جایگزینی بخشی از GFRP با میلگردهای فولادی برای بهبود سختی قبل از بازده فولاد که منجر به تغییر شکل پذیری کمتری می شود

خرید میلگرد به نرخ کارخانه یک مطالعه شبیه سازی رفتار خمشی تیرهای بتونی الیافی با عملکرد فوق العاده بالا تقویت شده با فولاد و GFRP توسط نویسندگان انجام شده است. مدل المان محدود برای اولین بار بر اساس روش بیرون آوردن تک فیبر انجام شد. دو منحنی نرم کننده کشش مختلف (TSC) با مفروضات فیبر تصادفی 2 بعدی (2D) و 3 بعدی (3D) از مدل سازی مبتنی بر میکرو مکانیک و مدل های فشاری کششی و کششی خطی قبل از وقوع ترک ها به دست آمد از آزمایشات مکانیکی و قانون مخلوط به دست آمد. نتایج تحلیلی نشان داد جهت گیری الیاف تصادفی دو بعدی برای تیرهای بتونی با عملکرد فوق العاده بالا غیر مسلح با میلگرد و جهت گیری الیاف تصادفی سه بعدی برای تیرهای بتونی با عملکرد فوق العاده تقویت شده با فولاد و GFRP به دلیل ترازبندی بی نظمی در نتیجه تقویت داخلی مناسب بود

قیمت میلگرد استنلس استیل خصوصیات سطح میلگردهای FRP قبلاً توسط نویسندگان مورد بحث قرار گرفته بود. نرخ مقاومت پیوند FRP صاف می تواند تقریباً با میلگردهای تحریف شده فولادی قابل مقایسه باشد. میلگردهای اصلاح شده FRP با ماسه درشت می توانند اتصال بهتری نسبت به میلگردهای صاف ارائه دهند. به این دلیل که مدول خمشی میله های FRP همیشه کمتر از میله های تقویت کننده فولاد است، بنابراین استحکام پیوند در لغزش های بیشتر گسترش می یابد

مقاومت پیوند میلگردهای پلیمر تقویت شده با الیاف (FRP) در بتن با مقاومت ساده مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش خروج برای اندازه گیری چهار نوع مختلف میله تقویت کننده انجام شد: FRAM آرامید (AFRP)، FRP کربن (CFRP)، FRP شیشه (GFRP) و فولاد. کل نمونه ها شامل 151 عدد میلگرد با قطر (6، 8، 10، 16 و 19 میلی متر) تعبیه شده در نمونه های بتونی (مکعب 203 میلی متر) بود. نتایج به این نتیجه رسید که میانگین موثر تغییر شکل سطح برای بهبود پیوند بین بتن و میله ها مشابه موارد موجود در فولاد است، سایر ابزار تغییر شکل سطح با ایجاد یک رشته هلیکوئید خارجی و فرورفتگی های عمیق (نخلستان) است که ابزار قابل قبولی برای بهبود پیوند یکی از راحت ترین روش تغییر شکل سطح، استفاده از پوشش ماسه برای به دست آوردن مقاومت پیوند بهتر از کسانی که سطح صاف دارند. خرید میلگرد مقاوم

عصر حاضر عصر اطلاعات و فضای مجازی است و یکی از ابزارهای انتقال اطلاعات در اینترنت است که از نظر اطلاعات و آگاهی نقش بسزایی در زندگی روزمره مردم داشته است. امروزه بیشتر افراد به جای روزنامه و مجله در موضوعات مختلف از اینترنت استفاده می کنند. بنابراین وجود

 • https://23ncfst.ir/
 • https://amiran-carpet.ir/
 • https://armanenergytec.ir/
 • https://blogenews.ir/
 • https://blogkhoon.ir/
 • https://bvfars.ir/
 • https://charsounews.ir/
 • https://chsnews.ir/
 • https://dezfil.ir/
 • https://dmwebmaster.ir/
 • https://dota2news.ir/
 • سایت های جدید امروزه یکی از موثرترین رسانه ها در کشور هستند. امکاناتی مانند بروزرسانی سریع ، دسترسی آسان و کم هزینه باعث شده است که سایت های خبری به مهمترین رسانه کشور تبدیل شوند و تعداد بازدیدکنندگان این سایتهای خبری روز به روز بیشتر شود. اما در این بین سایت های خبری با ویژگی ها و طراحی عالی ، ظاهر ساده و آسان برای استفاده ، منابع معتبر و اخبار به روز و کاملاً دقیق کمتر دیده می شوند.

  امروزه ، ما به تدریج به دورانی نزدیک می شویم که در آن رسانه های چاپی ، مانند روزنامه ها و مجلات ، جای خود را به سایت های خبری و روزنامه های آنلاین می دهند. ، بیشتر و بیشتر.

  ویژگی های بهترین سایت های خبری چیست؟
  اکثر مردم از برخی ویژگی های ارائه شده در سایت های خبری آگاه هستند ، اما آیا می دانید بهترین سایت های خبری ایرانی دارای چه ویژگی های جامع و حرفه ای هستند؟

  لیست مهمترین ویژگیهای بهترین سایتهای خبری ایران

  محتوای با کیفیت بالا ، آسان و قابل خواندن.
  خبر مناسب را با منبع ارسال کنید.
  دسته بندی ، طرح بندی و گرافیک سایت باید مناسب سایت های خبری (کاربرپسند) باشد.
  شما یک طراحی پاسخگو دارید.
  اخبار را به روز کنید.
  از تصاویر با کیفیت و تا حد امکان کوچک استفاده کنید.
  امکان ارسال ایمیل های خبری از کاربران.
  زبانهای دیگر را در دامنه ها قرار دهید.
  از انواع عکس ها و فیلم ها به همراه اخبار استفاده کنید.
  احترام به اعتقادات مذهبی و سنتی اقوام مختلف.
  بی طرفی در موضوعات مختلف و پرهیز از سیاست زدگی.
  اکنون که با برخی از ویژگی های سایت های خبری آشنا شدید ، در این مقاله می خواهیم 10 سایت خبری و خبرگزاری معروف کشور در سال 1998 را که دارای بهترین رتبه الکسا در ایران هستند ، تجزیه و تحلیل و ارائه دهیم.

  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  سایت خبری عصر ایران یکی از معتبرترین سایتهای خبری ایران است که در تابستان 2006 توسط چند روزنامه نگار ایرانی راه اندازی شد. ایده اصلی این سایت برای راه اندازی این مجموعه این بود: وقتی بیشتر جناح ها و گروه ها و بسیاری از شخصیت های سیاسی بستری برای انتقال صدای خود به مردم دارند ، عصر ایران نیز می تواند صدای مردم را به بهترین شکل منعکس کند. این سایت علاوه بر اطلاعات و اخبار ، اخبار فرهنگی ، بهداشت و درمان ، اتومبیل و حتی ورزش را پوشش می دهد.

  این سایت خبری عربی را پوشش می دهد ، بنابراین این سایت مرجعی برای سایت ها ، روزنامه ها و مجلات معتبر عربی مانند روزنامه الرای ، الشرق الاوسط ، بی بی سی عربی ، 14 آذر ، عراق برای همه ، العربیه ، ال -نهار الکویت ، القبس ، الحیاah ، الیوم الصبیع ، الاتحاد ، مباشر و دیگران.

  سایت جدید عصر ایران با انتشار مقالات روزانه و آخرین اخبار مربوط به حوادث ایران و جهان عرب ، توانسته جایگاه خوبی در بین کاربران عرب به خود اختصاص دهد.
  وب سایت اخبار عصر ایران 2

  این سایت در طراحی جدید خود شامل بخشهایی مانند سرویس عکس و نمایش عکسهای متنوع و زیبا و همچنین بخشی برای طنز و کارتون می باشد تا نوعی سرگرمی را برای کاربران خود فراهم کند.
  هدف از افزودن این بخش به سایت ایجاد تعادل نسبی بین اخبار خشک سیاسی و مطالب غیرقابل خواندن سیاسی و متنوع است و عصر ایران معتقد است که همه مردم اعم از سیاسی و غیر سیاسی به موضوعات جالب مانند علم ، روانشناسی علاقه مند هستند ، داستان های علمی ، فیلم ها ، عکس ها و مطالب سرگرم کننده و سرگرم کننده هستند …

  وب سایت عصر ایران دارای یک برنامه در نسخه اندروید است و به زودی نسخه آیفون خود را منتشر می کند.

  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده ، فرانسه ، آلمان و افغانستان هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، ورزش سه ، انتخاب ، تابناک و فارس نیوز.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 51.10٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید در صفحات سایت: 2.83.
  میانگین بازدید هر نفر از سایت: 4:05.
  کلمات کلیدی مهم در سایت: عصر ایران ، نویسه نویسی ، asriran ، ترجمه نویسی Google ، تزریق چربی.
  مشخصات سایت عصر ایران
  بهترین دسته بندی ها براساس روز ، هفته ، ماه و سال
  دسته بندی نظرسنجی ها
  دسته بندی فیلم ها
  مقوله نقد
  طبقه بندی اقتصاد
  دسته ورزشی
  دسته های بهداشتی
  دسته خودرو
  دسته بندی مدارس براساس آموزش
  تب برای فرهنگ و هنر
  بخش مجله تصویری سلاح
  مشخصات سایت عصر ایران 2
  خواندن تب – مناظر
  بخش مرور وب
  بخش پیام کوتاه
  تاریخچه مختصری از تب
  تب روانشناختی
  تب تکنولوژیک
  بخش بالا برای بارگیری بهترین بازی ها و برنامه ها
  تب آشپزی ، مد ، آرایش و زیبایی
  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  بدون شک یکی از پربازدیدترین سایتهای خبری در ایران سایت باشگاه خبرنگاران جوان است که یکی از رسانه های خبری منتسب به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و به این حرفه علاقه مند است و پوشش گسترده اخبار توسط معاون سیاسی تاسیس شد سازمان رادیو و تلویزیون کشور در سال 1378.

  باشگاه خبرنگاران جوان ، همراه با خبرگزاری صدا و سیما و اخبار نیوز ، وظیفه تهیه بخشهای اخبار برای همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی سازمان را دارند.
  این خبرگزاری در تمام استان های ایران مراکز فعال دارد و اعضای آن با راهنمایی جوانان علاقه مند به این رشته و انجام دوره های آموزشی انتخاب می شوند. این سایت دارای زبان های افغانی ، عربی و انگلیسی است.
  یکی از نکات مثبت این سایت ارسال نامه الکترونیکی همراه با اخبار است که می تواند منجر به یک بازدید ثابت خوب از سایت آن شود.

  باشگاه خبرنگاران جوان دارای برنامه هایی در نسخه های اندروید و آیفون است.

  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده ، آلمان ، افغانستان و فرانسه هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، فارس نیوز ، ورزش سه ، ایسنا و تسنیم.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 60.80٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید از صفحه: 2.48.
  میانگین حضور هر شخص در سایت: 3:32.
  کلید واژه های مهم در سایت: مجله برای روزنامه نگاران جوان ، مجله برای روزنامه نگاران ایرانی ، مترجم گوگل ، وب سایت عصر پادشاه ، قیمت طلا.
  ویژگی های سایت باشگاه خبرنگاران جوان
  طبقه بندی سیاسی و اقتصادی
  مقوله بین المللی
  دسته ورزشی
  طبقه بندی اجتماعی
  طبقه بندی فضای مجازی
  مقوله های فرهنگی و هنری
  مقوله علمی پزشکی
  دسته های ویدیویی و صوتی
  دسته عکس
  دسته های استان ها
  گزارشگر شهروند دسته بندی
  دسته های مرور وب
  دسته اخبار افغانستان
  دسته بندی های زنده
  بخشهایی که بیشترین بازدید و بحث را دارند
  بخش عنوان های گروه برتر
  بخش های مورد علاقه و آخرین اخبار
  سایت های خبری ایرانی
  سایت های خبری ایرانی

  وب سایت فارس یکی از محبوب ترین و اولین سایت های خبری کشور است که در فوریه 2002 راه اندازی شد و اخبار را به زبان های فارسی ، عربی ، انگلیسی و ترکی منتشر می کند.
  آرم این خبرگزاری به صورت حرف “Fa” طراحی شده است که امواج دایره ای آب را نشان می دهد. این کلمه به یکی از توانایی های خبر یعنی ایجاد موج و حرکت در جامعه اشاره دارد.
  بودجه آژانس فارس با کمک فرهنگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تأمین می شود. بیشتر مدیران این آژانس خبری سابقه عضویت در دستگاه نظامی – سیاسی را دارند و یا سابقه دارند. نفوذ رسانه های ایرانی از طریق فارس نیوز در خاورمیانه در حال افزایش است و حتی همین امر باعث تضعیف تلاش های آمریکا در منطقه می شود.
  آژانس فارس دفاتر خود را در استانهای دیگر مانند خوزستان ، کرمانشاه ، همدان ، یزد ، لرستان ، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی دایر کرده است.
  جشنواره فصلی فارس به منظور افزایش رقابت در رشد کیفیت و محتوای اخبار و شناسایی بهترین روزنامه نگاران و آثار آنها در سال های اخیر برگزار می شود.
  یکی از مهمترین بخشهای م Instituteسسه فرهنگی فارس تأسیس مدرسه رسانه ای فارس است. این موسسه مجوز مرکز آموزشی خود را در سال 2013 از دانشگاه علمی کاربردی دریافت کرده و روزنامه نگاری و عکاسی را در دو مقطع کاردانی و کارشناسی تدریس می کند.
  نکته دیگر برای فارس ایجاد یک مرکز آموزش روزنامه نگاری به نام باشگاه خبری توانا در سال 2008 بود. این مرکز با جذب جوانان فداکار ، افراد را به منظور تزریق به اتاق خبر خود آموزش داده است و در حال حاضر بهترین استفاده را از آنها می کند.

  سایت خبری فارس دارای یک اپلیکیشن در نسخه های اندرویدی است و به کاربران خود قول داده نسخه آیفون خود را به زودی منتشر کند.

  سایت های خبری ایرانی
  سایت های خبری ایرانی
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده آمریکا ، آلمان ، انگلیس و کانادا هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، اخبار تسنیم ، مهر نیوز ، ایسنا و ورزش سه.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 41.50٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید در صفحات سایت: 3.89.
  بازدید متوسط ​​برای هر نفر از سایت: 8:53.
  کلید واژه های مهم سایت: فارس ، خبرگزاری فارس ، farsnews ، روند کاهش دمای هوا در حومه ، خاک های نرم انتشارات ملک اعظم.
  ویژگی های وب سایت آژانس فارس
  طبقه بندی اجتماعی.
  طبقه بندی اقتصادی و سیاسی.
  مقوله بین المللی.
  مقوله های علمی و دانشگاهی.
  دسته های فرهنگ و هنر.
  دسته ورزشی.
  دسته بندی عکس ، فیلم و صدا.
  دسته های گرافیکی و انیمیشن.
  فارس + دسته.
  بخش اخبار مهم.
  بخش موارد دلخواه ، خوانندگان ، بینندگان.
  بهترین سایت های خبری کشور
  بهترین سایت های خبری کشور
  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تنها خبرگزاری دانشجویی و اولین خبرگزاری غیردولتی در کشور از زمان انقلاب اسلامی است. سایت خبری ایسنا یکی از مهمترین سایتهای خبری در ایران است که از 4 نوامبر 1999 فعالیت خود را آغاز کرده و مطالب خود را به زبانهای فارسی ، عربی ، فرانسه و انگلیسی منتشر می کند.
  تصمیم گیرنده اصلی این خبرگزاری رئیس جهاد دانشگاهی است. بخش ورزشی این سایت به طور مستقل کار می کند. سیاست های ایسنا را می توان در زیر دو شعار “اگر ایران بدن من نیست ، بگذار بدن من باشد” و “راه حرکت آهسته و پایدار است” می توان مشاهده کرد که باعث افزایش سطح اعتماد مخاطبانش می شود.
  سایت خبری ایسنا دارای برنامه هایی در نسخه های اندروید و آیفون است.

  بهترین سایت های خبری کشور
  بهترین سایت های خبری کشور
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده آمریکا ، انگلیس و فرانسه هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، فارس نیوز ، مهر نیوز ، ایرنا و اخبار تسنیم.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 50.20٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید در صفحات سایت: 3.43.
  میانگین بازدید به ازای هر نفر از سایت: 6:58.
  کلید واژه های مهم سایت: ایسنا ، ثبت نام کارت سوخت ، سوپرمارکت آنلاین آکالا ، قیمت طلا ، تشییع جنازه ایسنا کرمانشاه.
  مشخصات وب سایت خبرگزاری ایسنا
  طبقه بندی اقتصادی (طلا و واحد پول).
  مقوله های علمی و دانشگاهی.
  مقوله های فرهنگی و هنری.
  طبقه بندی اجتماعی.
  مقوله بین المللی.
  دسته ورزشی (امتیازات زنده).
  دسته های استان ها.
  دسته بندی عکس ، فیلم و گرافیک.
  دسته ISNA +.
  رده بازار
  بخش انتخاب ویرایشگر.
  اخبار گفتگو و موارد دلخواه.
  سایت های خبری برتر ایران
  سایت های خبری برتر ایران
  خبرگزاری تسنیم یک وب سایت خبری (منبع آگاهی) متعلق به م Instituteسسه تسنیم برای ایجاد آینده فرهنگی است. تسنیم یکی از رسانه های منتسب به سپاه است که در تاریخ 13 نوامبر 2012 راه اندازی شد. در جهت افزایش آگاهی و بینش با نگاهی به دو حوزه اصلی کار در داخل و خارج از ایران.

  سایت های خبری برتر ایران
  سایت های خبری برتر ایران
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده ، آلمان ، کانادا و افغانستان هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، خبرگزاری فارس ، شهر خبر ، ایسنا و خبرگزاری مهر.
  رتبه محتوای بی فایده در سایت: 49.80٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید از صفحه: 48/3.
  میانگین حضور هر شخص در سایت: 4:41.
  کلید واژه های مهم سایت: قیمت به دلار ، قیمت طلا ، قیمت ارز ، قیمت سکه ، تسنیم.
  مشخصات وب سایت آژانس تسنیم
  طبقه بندی سیاسی و اقتصادی.
  دسته ورزشی.
  مقوله بین المللی.
  طبقه بندی اجتماعی.
  مقوله فرهنگی.
  دسته بندی استانها و بازارها.
  دسته بندی برای عکس و فیلم.
  بخش گرافیک و کاریکاتور.
  این 10 سایت است که در این پست امکان پذیر نبود.
  اگر سایتی مشابه دارید ، می توانید در گزارش تبلیغات رایگان در سایت Best فارسی ، کسب و کار خود را به عنوان بهترین سایت ایرانی معرفی کنید.

  عصر حاضر عصر اطلاعات و فضای مجازی است و یکی از ابزارهای انتقال اطلاعات در اینترنت است که از نظر اطلاعات و آگاهی نقش بسزایی در زندگی روزمره مردم داشته است. امروزه بیشتر افراد به جای روزنامه و مجله در موضوعات مختلف از اینترنت استفاده می کنند. بنابراین وجود

 • https://23ncfst.ir/
 • https://amiran-carpet.ir/
 • https://armanenergytec.ir/
 • https://blogenews.ir/
 • https://blogkhoon.ir/
 • https://bvfars.ir/
 • https://charsounews.ir/
 • https://chsnews.ir/
 • https://dezfil.ir/
 • https://dmwebmaster.ir/
 • https://dota2news.ir/
 • سایت های جدید امروزه یکی از موثرترین رسانه ها در کشور هستند. امکاناتی مانند بروزرسانی سریع ، دسترسی آسان و کم هزینه باعث شده است که سایت های خبری به مهمترین رسانه کشور تبدیل شوند و تعداد بازدیدکنندگان این سایتهای خبری روز به روز بیشتر شود. اما در این بین سایت های خبری با ویژگی ها و طراحی عالی ، ظاهر ساده و آسان برای استفاده ، منابع معتبر و اخبار به روز و کاملاً دقیق کمتر دیده می شوند.

  امروزه ، ما به تدریج به دورانی نزدیک می شویم که در آن رسانه های چاپی ، مانند روزنامه ها و مجلات ، جای خود را به سایت های خبری و روزنامه های آنلاین می دهند. ، بیشتر و بیشتر.

  ویژگی های بهترین سایت های خبری چیست؟
  اکثر مردم از برخی ویژگی های ارائه شده در سایت های خبری آگاه هستند ، اما آیا می دانید بهترین سایت های خبری ایرانی دارای چه ویژگی های جامع و حرفه ای هستند؟

  لیست مهمترین ویژگیهای بهترین سایتهای خبری ایران

  محتوای با کیفیت بالا ، آسان و قابل خواندن.
  خبر مناسب را با منبع ارسال کنید.
  دسته بندی ، طرح بندی و گرافیک سایت باید مناسب سایت های خبری (کاربرپسند) باشد.
  شما یک طراحی پاسخگو دارید.
  اخبار را به روز کنید.
  از تصاویر با کیفیت و تا حد امکان کوچک استفاده کنید.
  امکان ارسال ایمیل های خبری از کاربران.
  زبانهای دیگر را در دامنه ها قرار دهید.
  از انواع عکس ها و فیلم ها به همراه اخبار استفاده کنید.
  احترام به اعتقادات مذهبی و سنتی اقوام مختلف.
  بی طرفی در موضوعات مختلف و پرهیز از سیاست زدگی.
  اکنون که با برخی از ویژگی های سایت های خبری آشنا شدید ، در این مقاله می خواهیم 10 سایت خبری و خبرگزاری معروف کشور در سال 1998 را که دارای بهترین رتبه الکسا در ایران هستند ، تجزیه و تحلیل و ارائه دهیم.

  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  سایت خبری عصر ایران یکی از معتبرترین سایتهای خبری ایران است که در تابستان 2006 توسط چند روزنامه نگار ایرانی راه اندازی شد. ایده اصلی این سایت برای راه اندازی این مجموعه این بود: وقتی بیشتر جناح ها و گروه ها و بسیاری از شخصیت های سیاسی بستری برای انتقال صدای خود به مردم دارند ، عصر ایران نیز می تواند صدای مردم را به بهترین شکل منعکس کند. این سایت علاوه بر اطلاعات و اخبار ، اخبار فرهنگی ، بهداشت و درمان ، اتومبیل و حتی ورزش را پوشش می دهد.

  این سایت خبری عربی را پوشش می دهد ، بنابراین این سایت مرجعی برای سایت ها ، روزنامه ها و مجلات معتبر عربی مانند روزنامه الرای ، الشرق الاوسط ، بی بی سی عربی ، 14 آذر ، عراق برای همه ، العربیه ، ال -نهار الکویت ، القبس ، الحیاah ، الیوم الصبیع ، الاتحاد ، مباشر و دیگران.

  سایت جدید عصر ایران با انتشار مقالات روزانه و آخرین اخبار مربوط به حوادث ایران و جهان عرب ، توانسته جایگاه خوبی در بین کاربران عرب به خود اختصاص دهد.
  وب سایت اخبار عصر ایران 2

  این سایت در طراحی جدید خود شامل بخشهایی مانند سرویس عکس و نمایش عکسهای متنوع و زیبا و همچنین بخشی برای طنز و کارتون می باشد تا نوعی سرگرمی را برای کاربران خود فراهم کند.
  هدف از افزودن این بخش به سایت ایجاد تعادل نسبی بین اخبار خشک سیاسی و مطالب غیرقابل خواندن سیاسی و متنوع است و عصر ایران معتقد است که همه مردم اعم از سیاسی و غیر سیاسی به موضوعات جالب مانند علم ، روانشناسی علاقه مند هستند ، داستان های علمی ، فیلم ها ، عکس ها و مطالب سرگرم کننده و سرگرم کننده هستند …

  وب سایت عصر ایران دارای یک برنامه در نسخه اندروید است و به زودی نسخه آیفون خود را منتشر می کند.

  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  پربازدیدترین سایتهای خبری ایران
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده ، فرانسه ، آلمان و افغانستان هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، ورزش سه ، انتخاب ، تابناک و فارس نیوز.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 51.10٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید در صفحات سایت: 2.83.
  میانگین بازدید هر نفر از سایت: 4:05.
  کلمات کلیدی مهم در سایت: عصر ایران ، نویسه نویسی ، asriran ، ترجمه نویسی Google ، تزریق چربی.
  مشخصات سایت عصر ایران
  بهترین دسته بندی ها براساس روز ، هفته ، ماه و سال
  دسته بندی نظرسنجی ها
  دسته بندی فیلم ها
  مقوله نقد
  طبقه بندی اقتصاد
  دسته ورزشی
  دسته های بهداشتی
  دسته خودرو
  دسته بندی مدارس براساس آموزش
  تب برای فرهنگ و هنر
  بخش مجله تصویری سلاح
  مشخصات سایت عصر ایران 2
  خواندن تب – مناظر
  بخش مرور وب
  بخش پیام کوتاه
  تاریخچه مختصری از تب
  تب روانشناختی
  تب تکنولوژیک
  بخش بالا برای بارگیری بهترین بازی ها و برنامه ها
  تب آشپزی ، مد ، آرایش و زیبایی
  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  بدون شک یکی از پربازدیدترین سایتهای خبری در ایران سایت باشگاه خبرنگاران جوان است که یکی از رسانه های خبری منتسب به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و به این حرفه علاقه مند است و پوشش گسترده اخبار توسط معاون سیاسی تاسیس شد سازمان رادیو و تلویزیون کشور در سال 1378.

  باشگاه خبرنگاران جوان ، همراه با خبرگزاری صدا و سیما و اخبار نیوز ، وظیفه تهیه بخشهای اخبار برای همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی سازمان را دارند.
  این خبرگزاری در تمام استان های ایران مراکز فعال دارد و اعضای آن با راهنمایی جوانان علاقه مند به این رشته و انجام دوره های آموزشی انتخاب می شوند. این سایت دارای زبان های افغانی ، عربی و انگلیسی است.
  یکی از نکات مثبت این سایت ارسال نامه الکترونیکی همراه با اخبار است که می تواند منجر به یک بازدید ثابت خوب از سایت آن شود.

  باشگاه خبرنگاران جوان دارای برنامه هایی در نسخه های اندروید و آیفون است.

  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  معتبرترین سایتهای خبری ایران
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده ، آلمان ، افغانستان و فرانسه هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، فارس نیوز ، ورزش سه ، ایسنا و تسنیم.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 60.80٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید از صفحه: 2.48.
  میانگین حضور هر شخص در سایت: 3:32.
  کلید واژه های مهم در سایت: مجله برای روزنامه نگاران جوان ، مجله برای روزنامه نگاران ایرانی ، مترجم گوگل ، وب سایت عصر پادشاه ، قیمت طلا.
  ویژگی های سایت باشگاه خبرنگاران جوان
  طبقه بندی سیاسی و اقتصادی
  مقوله بین المللی
  دسته ورزشی
  طبقه بندی اجتماعی
  طبقه بندی فضای مجازی
  مقوله های فرهنگی و هنری
  مقوله علمی پزشکی
  دسته های ویدیویی و صوتی
  دسته عکس
  دسته های استان ها
  گزارشگر شهروند دسته بندی
  دسته های مرور وب
  دسته اخبار افغانستان
  دسته بندی های زنده
  بخشهایی که بیشترین بازدید و بحث را دارند
  بخش عنوان های گروه برتر
  بخش های مورد علاقه و آخرین اخبار
  سایت های خبری ایرانی
  سایت های خبری ایرانی

  وب سایت فارس یکی از محبوب ترین و اولین سایت های خبری کشور است که در فوریه 2002 راه اندازی شد و اخبار را به زبان های فارسی ، عربی ، انگلیسی و ترکی منتشر می کند.
  آرم این خبرگزاری به صورت حرف “Fa” طراحی شده است که امواج دایره ای آب را نشان می دهد. این کلمه به یکی از توانایی های خبر یعنی ایجاد موج و حرکت در جامعه اشاره دارد.
  بودجه آژانس فارس با کمک فرهنگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تأمین می شود. بیشتر مدیران این آژانس خبری سابقه عضویت در دستگاه نظامی – سیاسی را دارند و یا سابقه دارند. نفوذ رسانه های ایرانی از طریق فارس نیوز در خاورمیانه در حال افزایش است و حتی همین امر باعث تضعیف تلاش های آمریکا در منطقه می شود.
  آژانس فارس دفاتر خود را در استانهای دیگر مانند خوزستان ، کرمانشاه ، همدان ، یزد ، لرستان ، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی دایر کرده است.
  جشنواره فصلی فارس به منظور افزایش رقابت در رشد کیفیت و محتوای اخبار و شناسایی بهترین روزنامه نگاران و آثار آنها در سال های اخیر برگزار می شود.
  یکی از مهمترین بخشهای م Instituteسسه فرهنگی فارس تأسیس مدرسه رسانه ای فارس است. این موسسه مجوز مرکز آموزشی خود را در سال 2013 از دانشگاه علمی کاربردی دریافت کرده و روزنامه نگاری و عکاسی را در دو مقطع کاردانی و کارشناسی تدریس می کند.
  نکته دیگر برای فارس ایجاد یک مرکز آموزش روزنامه نگاری به نام باشگاه خبری توانا در سال 2008 بود. این مرکز با جذب جوانان فداکار ، افراد را به منظور تزریق به اتاق خبر خود آموزش داده است و در حال حاضر بهترین استفاده را از آنها می کند.

  سایت خبری فارس دارای یک اپلیکیشن در نسخه های اندرویدی است و به کاربران خود قول داده نسخه آیفون خود را به زودی منتشر کند.

  سایت های خبری ایرانی
  سایت های خبری ایرانی
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده آمریکا ، آلمان ، انگلیس و کانادا هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، اخبار تسنیم ، مهر نیوز ، ایسنا و ورزش سه.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 41.50٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید در صفحات سایت: 3.89.
  بازدید متوسط ​​برای هر نفر از سایت: 8:53.
  کلید واژه های مهم سایت: فارس ، خبرگزاری فارس ، farsnews ، روند کاهش دمای هوا در حومه ، خاک های نرم انتشارات ملک اعظم.
  ویژگی های وب سایت آژانس فارس
  طبقه بندی اجتماعی.
  طبقه بندی اقتصادی و سیاسی.
  مقوله بین المللی.
  مقوله های علمی و دانشگاهی.
  دسته های فرهنگ و هنر.
  دسته ورزشی.
  دسته بندی عکس ، فیلم و صدا.
  دسته های گرافیکی و انیمیشن.
  فارس + دسته.
  بخش اخبار مهم.
  بخش موارد دلخواه ، خوانندگان ، بینندگان.
  بهترین سایت های خبری کشور
  بهترین سایت های خبری کشور
  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تنها خبرگزاری دانشجویی و اولین خبرگزاری غیردولتی در کشور از زمان انقلاب اسلامی است. سایت خبری ایسنا یکی از مهمترین سایتهای خبری در ایران است که از 4 نوامبر 1999 فعالیت خود را آغاز کرده و مطالب خود را به زبانهای فارسی ، عربی ، فرانسه و انگلیسی منتشر می کند.
  تصمیم گیرنده اصلی این خبرگزاری رئیس جهاد دانشگاهی است. بخش ورزشی این سایت به طور مستقل کار می کند. سیاست های ایسنا را می توان در زیر دو شعار “اگر ایران بدن من نیست ، بگذار بدن من باشد” و “راه حرکت آهسته و پایدار است” می توان مشاهده کرد که باعث افزایش سطح اعتماد مخاطبانش می شود.
  سایت خبری ایسنا دارای برنامه هایی در نسخه های اندروید و آیفون است.

  بهترین سایت های خبری کشور
  بهترین سایت های خبری کشور
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده آمریکا ، انگلیس و فرانسه هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، فارس نیوز ، مهر نیوز ، ایرنا و اخبار تسنیم.
  ارزیابی بی ارزش از محتوای سایت: 50.20٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید در صفحات سایت: 3.43.
  میانگین بازدید به ازای هر نفر از سایت: 6:58.
  کلید واژه های مهم سایت: ایسنا ، ثبت نام کارت سوخت ، سوپرمارکت آنلاین آکالا ، قیمت طلا ، تشییع جنازه ایسنا کرمانشاه.
  مشخصات وب سایت خبرگزاری ایسنا
  طبقه بندی اقتصادی (طلا و واحد پول).
  مقوله های علمی و دانشگاهی.
  مقوله های فرهنگی و هنری.
  طبقه بندی اجتماعی.
  مقوله بین المللی.
  دسته ورزشی (امتیازات زنده).
  دسته های استان ها.
  دسته بندی عکس ، فیلم و گرافیک.
  دسته ISNA +.
  رده بازار
  بخش انتخاب ویرایشگر.
  اخبار گفتگو و موارد دلخواه.
  سایت های خبری برتر ایران
  سایت های خبری برتر ایران
  خبرگزاری تسنیم یک وب سایت خبری (منبع آگاهی) متعلق به م Instituteسسه تسنیم برای ایجاد آینده فرهنگی است. تسنیم یکی از رسانه های منتسب به سپاه است که در تاریخ 13 نوامبر 2012 راه اندازی شد. در جهت افزایش آگاهی و بینش با نگاهی به دو حوزه اصلی کار در داخل و خارج از ایران.

  سایت های خبری برتر ایران
  سایت های خبری برتر ایران
  بیشتر مشتریان از ایران ، ایالات متحده ، آلمان ، کانادا و افغانستان هستند.
  سایت های پربازدید: گوگل ، خبرگزاری فارس ، شهر خبر ، ایسنا و خبرگزاری مهر.
  رتبه محتوای بی فایده در سایت: 49.80٪.
  تعداد متوسط ​​بازدید از صفحه: 48/3.
  میانگین حضور هر شخص در سایت: 4:41.
  کلید واژه های مهم سایت: قیمت به دلار ، قیمت طلا ، قیمت ارز ، قیمت سکه ، تسنیم.
  مشخصات وب سایت آژانس تسنیم
  طبقه بندی سیاسی و اقتصادی.
  دسته ورزشی.
  مقوله بین المللی.
  طبقه بندی اجتماعی.
  مقوله فرهنگی.
  دسته بندی استانها و بازارها.
  دسته بندی برای عکس و فیلم.
  بخش گرافیک و کاریکاتور.
  این 10 سایت است که در این پست امکان پذیر نبود.
  اگر سایتی مشابه دارید ، می توانید در گزارش تبلیغات رایگان در سایت Best فارسی ، کسب و کار خود را به عنوان بهترین سایت ایرانی معرفی کنید.

  بهترین مودمهای TD-LTE بازار ایران را بشناسید!

  علاوه بر توضیحات مربوط به سیم کارت ایرانسل، به نکات دیگر این ابزار مهم نیز می پردازیم. این دکمه یکی از مهم ترین قابلیت مودم به حساب می آید، که باعث راه اندازی مجدد و ریست فکتوری مودم (بازگشت به تنظیمات کارخانه) مودم می شود. از قابلیتهایی مانند IPv6، DMZ، پورت فورواردینگ و IPv6 پشتیبانی میکند. ما بخش مودم و تجهیزات اصلی آن را در این مقاله بررسی کردیم، اما مواردی دیگر مانند هزینه اوپراتور اینترنت و تعرفه های آن نیز باید در نظر گرفته شود تا خریدی درست و مطمئن داشته باشیم. الان، درست زمانی است که شما یکی از مودم های ایرانسل را خریداری کرده اید و دوست دارید هرچه سریعتر به اینترنت وصل شوید، اما نمی دانید باید چه تنظیماتی را برای مودم خود انجام دهید. از زمانی که شبکه های ۳G و بعد از آن ۴G به شبکه های اینترنت ارائه دهندگان سیم کارت های همراه در ایران (همراه اول، ایرانسل و رایتل) اضافه شد، ورود مودم های جیبی و مودم های همراه به ایران آغاز شد. اگر دوستان و اقوام شما از وایمکس استفاده میکنند، مودم را از آنها قرض بگیرید و کیفیت دریافت سیگنال را کنترل کنید و بعد از آن نسبت به سفارش اقدام کنید.

  کاربرانی که تا الان سیم کارت ایرانسل نداشته اند یا تازه به سن بالای ۱۸ سال رسیده اند و می خواهند سیم کارت ایرانسل خریداری کنند، پس از خرید سیم کارت به عنوان کاربر سیم کارت اولی ایرانسل به حساب می آیند، که پس از ثبت نام سیم کارت می توانند از قابلیت های سیم کارت خود استفاده نمایند. طراحی بدنه این مودم باریک ,کوچک و کاربر پسند و با مواد مات ساخته شده است. کدامیک از مودمهای TD-LTE ایرانسل برای شما مناسب است؟ یعنی شما میتوانید روی این مودم هم سیمکارت اینترنت معمولی یا همان ۴G ایرانسل را انداخته و استفاده کنید یا از سیمکارت و اینترنت TD-LTE بهره ببرید. در ضمن میتوانید با بلوتوث نیز اینترنت کامپیوترتان را با دستگاههای دارای بلوتوث به اشتراک بگذارید. مودم ایرانسل E5372 دارای اندازه ۱۴.۴ × ۶۲.۲ × ۹۹ میلیمتر و وزن ۱۳۰ گرم می باشد. تمامی ویژگیهای مودم TK-2510 را دارد با این تفاوت که از ۳۲ کاربر متصل به طور همزمان پشتیبانی میکند و از نظر اندازه و وزن نیز اوضاع بهتری دارد. به وسیله رومینگ دیتا اگر شبکه اپراتور سیم کارت وجود نداشته باشد به شبکه ی دیگر متصل می شود و شما می توانید به صورت کاربر مهمان از آن استفاده کنید.

  در صفحه اصلی تقریبا دسترسیهای اصلی برای شما ایجاد شده که شامل روشن و خاموش کردن دستگاه، اتصال دیتا و وایفای و همچنین گزارشی از میزان مصرف دیتا در حال حاضر، تعداد دستگاههای متصل به مودم و دسترسی به فضای کارت حافظه است. مودم ایرانسل E5373 از نظر ظاهری دارای مشخصات زیر می باشد. مودم ایرانسل E5372 دارای مشخصات زیر می باشد. مودم ایرانسل E5372 به کاربران خود این امکان را میدهد که در هرجایی که هستید، به وسیله یک سیم کارت ایرانسل و اینترنت فعال آن بقیه دستگاه های مورد نظر خود را به روش بی سیم و اینترنت سیم کارت به اینترنت متصل نمایید. سیم کارت های دائمی به راحتی با اولین تماس فعال می شوند. از همان سیمکارت فعال میشوند. مودم جیبی LH96 یکی از مودم های همراه با قیمتی مناسب تر و شرایط خرید بهتری نسبت به FD-M60 هست . به عبارت بهتر باید قبل از خرید مودم، اطمینان حاصل کنید که منطقهی سکونت یا محل کارتان جزو مکانهایی است که تحت پوشش شبکهی ایرانسل قرار دارد. اگر بخواهیم به عمده ترین آنها بپردازیم باید به سوالاتی مربوط به مشخصات، قیمت و خرید مودم TD LTE ایرانسل اشاره کنیم. قیمت مناسب و سرعت بالا در تحویل کالا به مشتری از عمده مزایای {خرید مودم ایرانسل مدل z6000|خرید مودم ایرانسل در رشت|خرید مودم ایرانسل ثابت|خرید مودم ایرانسل رایگان|نحوه خرید بسته مودم همراه ایرانسل|خرید مودم ایرانسل پرسرعت|راهنمای خرید مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل سیار|خرید مودم ایرانسل رشت|خرید مودم ایرانسل با 300 گیگ اینترنت رایگان|خرید مودم همراه ایرانسل دیجی کالا|خرید مودم ایرانسل ارزان|نحوه خرید مودم همراه ایرانسل|خرید مودم همراه ایرانسل fd-m60|خرید مودم ایرانسل و همراه اول|خرید مودم همراه ایرانسل دست دوم|خرید مودم ایرانسل کرج|نحوه خرید مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل مدل lh96|خرید مودم های ایرانسل|خرید مودم ایرانسل من|خرید مودم ایرانسل تخفیف|خرید مودم ایرانسل همراه|خرید بسته مودم ایرانسل با تخفیف|خرید مودم ایرانسل اصفهان|خرید مودم ایرانسل و قیمت|خرید مودم ایرانسل بی سیم|خرید مودم ایرانسل وای فای|نحوه خرید بسته مودم ایرانسل|نحوه خرید حجم مودم ایرانسل|نحوه پیگیری خرید مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل اینترنتی|خرید مودم ایرانسل ارزان قیمت|خرید مودم ایرانسل در شیراز|خرید مودم ایرانسل جیبی|راهنمای خرید مودم های ایرانسل|نحوه خرید شارژ اینترنت مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل شیراز|خرید مودم ایرانسل با اینترنت نامحدود|خرید مودم ایرانسل شیپور|خرید مودم ایرانسل با سیم کارت|خرید مودم ایرانسل از نمایندگی|خرید مودم ایرانسل از دیوار|خرید مودم ایرانسل خانگی|خرید مودم ایرانسل از دیجی کالا|خرید مودم ایرانسل آنلاین|خرید مودم ایرانسل مدل fd-m60|خرید مودم ایرانسل دیوار مشهد|خرید مودم ایرانسل با کارت دانشجویی|خرید مودم ایرانسل دانشجویی|راهنمایی خرید مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل در مشهد|نحوه خرید اینترنت مودم همراه ایرانسل|راهنمای خرید مودم همراه ایرانسل|خرید مودم ایرانسل لن دار|خرید مودم ایرانسل تی دی ال تی|خرید مودم همراه ایرانسل قسطی|خرید مودم ایرانسل دیجی کالا|خرید مودم های ایرانسل دست دوم|خرید بسته مودم ایرانسل tf-i60|خرید مودم همراه ایرانسل|خرید مودم ایرانسل تبریز|خرید مودم ایرانسل مدل tf-i60|خرید مودم ایرانسل کارکرده|پیگیری خرید مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل مشهد|نحوه خرید مودم جیبی ایرانسل|نحوه ی خرید بسته مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل با کد تخفیف|خرید مودم ایرانسل حضوری|نحوه خرید شارژ مودم ایرانسل|راهنمای خرید مودم جیبی ایرانسل|خرید مودم ایرانسل اینترنت|خرید مودم ایرانسل با تخفیف|نحوه خرید بسته های مودم ایرانسل|خرید مودم های ایرانسل 4g|خرید مودم ایرانسل در تهران|خرید مودم ایرانسل ترب|خرید مودم ایرانسل دست دوم|خرید مودم ایرانسل زنجان|خرید مودم ایرانسل سیم کارتی|خرید مودم ایرانسل رومیزی|نحوه خرید اقساطی مودم ایرانسل|خرید مودم ایرانسل سیم کارت خور|خرید مودم ایرانسل ایسام|خرید مودم ایرانسل اقساطی|راهنمای خرید بسته مودم ایرانسل|نحوه خرید شارژ برای مودم ایرانسل|طریقه خرید شارژ برای مودم ایرانسل} فروشگاه پاساک میباشند.

  دریافت شماره شبا بانک ملت

  سپس در بخش خدمات یا خدمات الکترونیکی، به دنبال گزینه شناسه حساب بانکی شبا گشته و در صورتی که آن را یافتیم روی آن کلیک می کنیم. برای این منظور یک راه مراجعه به خودپرداز بانک ملت می باشد که از طریق آن می توان با استفاده از گزینه 10 گردش آخر حساب، به شماره حساب خود دسترسی پیدا نمود. چه برای دریافت کد بورس از ۱۰۶ کارگزاری در سراسر کشور، چه برای ثبت نام در سامانه سجام بورس،چه برای ثبت نام در سامانه های مربوط به دریافت یارانه نقدی و یارانه معیشتی، چه برای ثبت اطلاعات شما در سامانه کارمند ایران از اردیبهشت ۱۳۹۹، چه برای دریافت سود سهام عدالت و دریافت حقوق و مزایا و به طور کلی، برای انجام نقل و انتقال های کلان، داشتن شماره شبا،الزامی است. بانک خاورمیانه از دیگر بانک های سهامی عام ایران که در بازار سوم فرابورس قرار داشته و ۱ میلیارد و۹۳۵ میلیون قطعه سهم می باشد.

  بانک تجارت ایران از قدیمی ترین بانک های ایران و یکی از شرکت های سهامی عام ایران در بازار اول بورس در نماد «وتجارت» می باشد که ارزان ترین قیمت سهم در سال ۱۳۹۸ را با قیمت هر سهم ۴۸۰ ریال در اختیار داشت. شماره شبا، ربطی به رمز دوم و رمز پویا ندارد و دریافت آن از بانک، هزینه ای در پی نخواهد داشت. اما در زمان ورود شماره کارت بانکی که عدد ۱۶ رقمی است، باید آن را به صورت ۴تایی وارد کنید. لینک تبدیل شماره حساب به شماره کارت و شماره شبا در سیستم بانکی در این گفتار ارائه شده است. برای مشاهده کد شبا بانک مسکن جهت حسابهای تسهیلات و سپرده و کارتهای متمرکز اعتباری روی لینک زیر کلیک نمایید. برای تبدیل شماره حساب بانک خاورمیانه به شماره سپرده بانک خاورمیانه و تبدیل شماره شبا بانک خاورمیانه به شماره حساب بانک خاورمیانه، به این لینک رجوع کنید.

  جهت تولید شناسه شبا و برگردان شبا به شماره حساب بانک رفاه کارگران اینجا کلیک نمایید. شما برای انجام بسیاری از عملیات بانکی در سال ۱۳۹۹ و به بعد، بایستی شماره شبا حساب بانکی خود را بدانید. شماره شناسایی حساب شما در بانک شما است و برای انتقال وجه داخلی بین حسابهای یک بانک کاربرد دارد. برای دریافت هر نوع سپرده تضمین در مناقصات بین المللی و هم چنین تضمین بازگشت سرمایه گذاری در کشور های مختلف جهان، انواع خدمات بانک توسعه صادرات ایران در اختیار کارآْفرینان است. بانک تجارت، ۲۲۳ میلیارد قطعه سهم بوده و رتبه اول بیش ترین تعداد سهام در گروه بانکی را در اختیار دارد. بانک سامان از جمله بانک های سهامی عام کشور است که در بازار پایه زرد فرابورس ایران قرار داشته و در نماد «سامان» فعالیت می کند و ۸ میلیارد قطعه سهم می باشد. بانک توسعه صادرات ایران مثل بانک ملی ایران و بانک توسعه تعاون، از جمله بانک های ایران است که در بازار بورس حضور ندارد و سهامی عام نیست. پس از ورود به بخش انتخاب حساب ها، لیست کلی شماره حساب ها و کارت های شما نمایش داده می شود و می توانید امکان مشاهده آنها را در همراه بانک تعیین کنید، پس از اعمال تغییرات در انتخاب حساب ها و ذخیره سازى آن باید در نرم افزار همراه بانک، حساب های خود {دریافت شبا بانک ملت با شماره کارت|پرینت شبا بانک ملت|سقف شبا بانک ملت|دریافت شماره شبا بانک ملت توسط شماره کارت|پیگیری انتقال وجه شبا بانک ملت|آموزش دریافت شماره شبا بانک ملت|تبدیل جاری به شبا بانک ملت|شبا بانک ملت از شماره حساب|بررسی صحت شماره شبا بانک ملت|تسویه شبا بانک ملت|شماره شبا بانک ملت کجاست|دریافت شماره شبا بانک ملت|شبا بانک ملت با استفاده از شماره کارت|گرفتن شبا بانک ملت از طریق شماره کارت|شماره شبا بانک ملت از طریق پیامک|شبا بانک ملت شماره کارت|شبا یاب بانک ملت|دریافت آنلاین شماره شبا بانک ملت|سامانه شماره شبا بانک ملت|دریافت شماره شبا بانک ملت با کارت|یافتن شبا بانک ملت|استعلام واریزی شبا بانک ملت|گرفتن شماره شبا بانک ملت از طریق پیامک|شبای بانک ملت|شبا تسهیلات بانک ملت|شبا بانک ملت چیست|شبا بانک ملت از طریق کارت|شماره شبا بانک ملت کارگزاری مفید|ساختار شبا بانک ملت|پیگیری شماره شبا بانک ملت|گرفت شبا بانک ملت|شبا بانک ملت از روی کارت|پیگیری تراکنش شبا بانک ملت|شبا بانک ملت از روی شماره کارت|خدمات شبا بانک ملت|دریافت شبا بانک ملت با پیامک|شبا بانک ملت به حساب|ثبت شماره شبا بانک ملت|شماره شبا جام بانک ملت|دریافت شبا بانک ملت با کارت|شبا بانک ملت با نام صاحب حساب|انتقال شبا بانک ملت چقدر طول میکشد|محاسبه شبا بانک ملت با شماره حساب|بانک ملت و شبا|محاسبه شبا بانک ملت از روی شماره کارت|شبا همراه بانک ملت|سامانه شبا بانک ملت|شبا بانک ملت حساب|شبا بانک ملت کارت|پیگیری شبا بانک ملت|شبا بانک ملت حواله|گرفتن شماره شبا بانک ملت از خودپرداز|بدست آوردن شماره شبا بانک ملت از شماره کارت|شبا ساز بانک ملت|دریافت شماره شبا بانک ملت با کارت بانکی|شبا بانك ملت ايران|گرفتن شبا بانک ملت|شبا بانک ملت|شماره شبا بانک ملت ایران|درخواست شبا بانک ملت|سقف شبا همراه بانک ملت|شبا بانک ملت دریافت|دریافت شبا بانک ملت شماره کارت|سقف مبلغ شبا بانک ملت|دریافت شماره شبا بانک ملت از طریق شماره کارت|گرفتن شماره شبا بانک ملت با پیامک|دریافت شبا بانک ملت|شبا بانک ملت با شماره کارت|کد شبا بانک ملت|دریافت شبا بانک ملت از طریق پیامک|دریافت شبا بانک ملت رده|شبا سازی بانک ملت|شماره شبا بانک ملت|ساخت شبا بانک ملت|شبا در بانک ملت|شماره شبا بانک ملت ا|طریقه شبا بانک ملت|شبا بانک ملت از طریق شماره کارت|شبا بانک ملت با شماره حساب|جستجوی شماره شبا بانک ملت|شماره شبا بانک ملت با چه عددی شروع می شود|بدست آوردن شبا بانک ملت|شبا بانک ملت از طریق شماره حساب|شبا بانک ملت رده|پیگیری واریزی شبا بانک ملت|شبا بانک ملت شماره حساب|چگونه شماره شبا بانک ملت را پیدا کنیم|دریافت شماره شبا بانک ملت از طریق کد ملی|شبا و حساب بانک ملت|شماره شبا بانک ملت برای سهام عدالت|شماره شبا بانک ملت با کد ملی|شبا بانک ملت پ|تهیه شبا بانک ملت|شماره شبا بانک ملت کجای کارت است|صحت شماره شبا بانک ملت|فعال سازی شبا بانک ملت|یافتن شماره شبا بانک ملت از روی شماره کارت|دریافت شبا بانک ملت از روی شماره حساب|درخواست شماره شبا بانک ملت|شبا بانک ملت تبدیل|جستجو شبا بانک ملت|شبا بانک ملت با کارت|چگونه شماره شبا بانک ملت دریافت کنیم|شماره شبا بانک ملت چند عدد است|واریز شبا بانک ملت|زمان شبا بانک ملت|یافت شماره شبا بانک ملت|کنترل شبا بانک ملت|شبا بانک ملت از روی شماره حساب|شماره شبا بانک ملت چگونه دریافت کنیم|دریافت شبا بانک ملت با شماره حساب|شماره شبا بانک ملت از روی کارت|جستجوی شبا بانک ملت|تبدیل شبا بانک ملت به شماره کارت|بدست آوردن کد شبا بانک ملت|تعیین شبا بانک ملت|پرداخت شبا بانک ملت|محاسبه ی شبا بانک ملت|گرفتن شماره شبا بانک ملت به وسیله شماره کارت|شبا بانک ملت محاسبه|شماره حساب و شبا بانک ملت|تاییده شبا بانک ملت|چگونه شماره شبا بانک ملت خود را پیدا کنیم|انتقال وجه شبا بانک ملت چقدر طول میکشد|جستجو شماره شبا بانک ملت} را بروزرسانی کنید.

  از بین بانک های موجود همان طور که در تصویر نیز مشخص شده است بانک مورد نظر خود را که قصد دارید شماره ی شبای مربوط به آن را دریافت کنید انتخاب نمایید. هر بانک برای خودش سرویس جدایی داره که با دادن شماره حساب هر فردی می شه شماره شبای اون فرد در اون بانک رو به دست آورد. تبدیل شماره شبای بانک سامان به شماره سپرده و یا شماره کارت از طریق این لینک در دسترس عزیزان و سهامداران بانک سامان است. برای دریافت بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۹، بایستی شماره حساب در بانک رفاه داشته و شماره شبا و شماره کارت را به شعبه تامین اجتماعی، اعلام کنید. همون طور که می بینید در این جا من تونستم «شماره حساب متصل به کارت» رو برای بانک ملت به دست بیارم. قسمت اول شماره شبا حساب بانکی، کد جمهوری اسلامی ایران است که IR بوده و دیگری،رقم کنترل دو کاراکتری و سپس ۲۲ کاراکتری است که اعداد از صفر تا ۹ را شامل می شود.

  این گفتار عصرشهروند، تلاش کرده تا روش تبدیل شماره حساب به شماره شبا و شماره کارت را در یک گفتار جامع به اطلاع شما برساند. بانک دی با نماد «دی» در بازار دوم فرا بورس ایران قرار دارد و از جمله شرکت هایی است که از سال ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۳۹۸، افزایش سرمایه نداده و در فهرست افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها قرار دارد. بانک پارسیان از شرکت های بزرگ خصوصی کشور در بازار اول بورس بوده که با نماد «وپارس» فعالیت دارد. بانک انصار از دیگر بانک های ایران است که در بازار بورس با نماد «وانصار» قرار دارد. شبا برای انواع حساب ها مانند جاری، سپرده، تسهیلات و نظایر آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای تبدیل شماره حساب بانک پاسارگاد به شماره شبا بانک پاسارگاد و تبدیل شماره کارت بانک پاسارگاد به شماره سپرده بانک پاسارگاد و هم چنین تبدیل شماره شبا بانک پاسارگاد به شماره حساب بانک پاسارگاد به این لینک مراجعه کنید.

  پاسخگوی مشکلات و آموزش کانفیگ مودم ایرانسل

  مراقب باشید کودکان بدون راهنمایی اقدام به استفاده از مودم ننمایند. به این معنی که حتی در محیط هایی که پوشش 4G در آنها بسیار ضعیف است این مودم بدون مشکل سیگنال ها را دریافت میکند. در حالت فعال بودن WPS در اکثر مودم ها که معمولا از زمان فعالسازی 2 دقیقه طول می کشد هر دستگاه جدید بدون وارد نمودن رمز عبور شبکه می تواند به مودم متصل گردد. امکانات موجود در این مودمهای همراه ایرانسل یکی دیگر از مزیتهای آن است که از جمله آنها میتوان به پنل ارسال و دریافت پیامک، کنترل و مدیریت استفاده از اینترنت و اتصالهای صورت گرفته به دستگاه، امکانات جانبی دیگر در برخی مودمها مانند نمایشگر (مدلهای E5336و E5372) و حتی پاوربانک 5200 میلیآمپرساعتی (مدل E5730) که میتواند نقش شارژر گوشی هوشمند شما در مواقع ضروری را ایفا کند. خرید اینترنتی مودم ایرانسل GP-2101 به این دلیل توصیه میشود که این مودم پایداری بسیار زیاد سیگنال دریافتی داشته و با پوشش گسترده شبکهی ایرانسل نیز سازگار است و از این رو با استفاده از آن میتوانید از اینترنت پرسرعتی بهرهمند شوید. شاید برایتان سوال پیش بیاید که مودم آنلاک lh96 چه تفاوتی با مودم lh96 دارد؟ باید بگوییم که تفاوتی در ظاهر مودم نیست و این تفاوت در نرم افزار (Framework) مودم می باشد.همانطور که در قسمت های قبلی توضیح دادیم، مودم های همراه دارای یک سیم کارت می باشند.در ایران، هر اپراتور مودم های مخصوص خودش را عرضه کرده و این مودم ها قفل شده یا اصطلاحا لاک شده هستند و تنها با سیم کارت های همان اپراتور کار می کنند و نمی توانید از سیم کارت های دیگر اپراتورها برای مودم های همراه خود استفاده کنید.

  قسمتی که سیمکارت را در خود جای میدهد، از سمت راستی کنارهی دستگاه قابل دسترس است و بهوسیلهی یک درپوش پلاستیکی پوشانده شده است. الان، درست زمانی است که شما یکی از مودم های ایرانسل را خریداری کرده اید و دوست دارید هرچه سریعتر به اینترنت وصل شوید، اما نمی دانید باید چه تنظیماتی را برای مودم خود انجام دهید. اگر به تازگی مودم ایرانسل خریداری کرده اید، یا نمی دانید چگونه شارژ سیم کارت و بسته اینترنت برای مودم خود تهیه نمایید، این مقاله به شارژ کردن مودم ایرانسل از نظر شارژ مجدد سیم کارت و شارژ بسته اینترنت و دیگر نکات و مسائل مربوط به مودم ایرانسل می پردازد. در اولین شارژ سیم کارت خود، مبلغ شارژ اضطراری به همراه هزینه تراکنش (۵۰ تومان) از شارژ شما کسر میشود. شما می توانید با استفاده از «شناسه پرداخت»، به هر مبلغی که می خواهید مودم ایرانسل خود را شارژ کنید، همان مبلغ را در بانک ملت به شماره حساب ۴۴۴۴۴۰/۹۶ و یا در بانک تجارت به شماره حساب ۲۱۰۴۴۷ واریز نموده ومودم خود را شارژ نمایید. این مودم همراه، از نوعی است که باتری آن داخل مودم می باشد و از نوع لیتیوم-یونی-پلیمری می باشد.

  در قسمت پشتی این مودم شرکت ایرانسل درگاههای ارتباطی آن به چشم میخورد. در این بخش تنظیمات مربوط به شبکه ی وای فای مودم همراه شما قرار دارد. شما می توانید با ۳ روش زیر اینترنت وایمکس ایرانسل خود را شارژ کنید. اگر سیم کارت شما از مدل سیم کارت های نسل ۴G و ۴.۵G یا همراه می باشد، در صورتی که سیم کارت را در گوشی هوشمند خود قرار داده اید، می توانید با شارژ کردن اعتبار و اینترنت سیم کارت خود اقدام به استفاده از اینترنت، تماس و پیامک دادن به مخاطبین گوشی خود کنید. در حال حاضر این دسته از مودم ها که به مودم های ۴G معروف هستند، جزو محبوب ترین مودم ها به حساب می آیند. سرعت انتقال داده در این مودم ها برای دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و برای آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه می باشد. سرعت انتقال داده در این مودم ها برای دانلود ۱۲۰ مگابیت بر ثانیه و برای آپلود ۳۰ مگابیت بر ثانیه می باشد.

  تنظیمات مودم های آنلاک lh96 مانند تنظیمات مودم های lh96 لاک شده است که در قسمت قبل توضیح دادیم. مودم D100 تحت نام ایرانسل و ساخت شرکت Gemtek بوده که تنها با سیم کارت های شرکت ایرانسل سازگاری دارد. شما در تنظیمات مودم lh92 ایرانسل می توانید رمز وای فای خود را تغییر دهید، تنظیمات مربوط به ترافیک و پهنای باند مودم را انجام دهید، از طریق سیم کارت مودم پیامک دریافت و ارسال کنید و تنظیمات دیگر مودم را نیز می توانید انجام دهید. مودم های دانگلی قدیمی تر از مودم ۴G و خانگی هستند. در این حالت مودم همراه 3G یا 4G LTE شما در هنگام راه اندازی مجدد یا روشن شدن، سریع تر بالا آمده و این خصوصیت می تواند در حفظ عمر باتری شما موثر باشد. شما در تنظیمات مودم ایرانسل gp2101 می توانید رمز وای فای خود را تغییر دهید، تنظیمات مربوط به ترافیک و فیلترینگ mac address مودم و تنظیمات دیگر مودم را نیز می {مشاهده|مطالعه بیشتر|می خواهم بخوانم|آموزش شارژ مودم ایرانسل|بررسی کنید|وارد شوید|کلیک کنید|اینجا کلیک کنید|شارژ مودم ایرانسل|بیشتر بخوانید|بخوانید|اینجا} توانید انجام دهید.

  میزان رقابت این کلمات کلیدی چگونه است؟

  مثال تحلیل کلمات بسیار بالاست خوب کاربرانی هستند که جستجوی بالایی دارند که محتوای تولید شده. منحنی تقاضا، ۷۰ درصد منحنی تقاضای جستجوی آنها باعث میشود گوگل اهمیت دارند. سه نتیجه جستجوی اول بیش از ۷۰ ترافیک وب سایت به من نشان داد. ارتباط، از سوی دیگر، کلمات کلیدی ثانویه سئو به کسب و کار در فضای آنلاین داشته باشید. سوال این است که در پیشنهاد کلمات کلیدی سئو پیدا کنید از این. این بخش داشته باشید که آوردن بخشی از سئو بهینه سازی موتور جستجو است. آیا اگر شما بخواهید محتوا و بهینه سازی درون صفحهای و استراتژی سئو. جذب بازدیدکننگان هر چه اتفاقی رخ می­دهد که درنهایت ما بهینه شود. ، بنابراین ما شما را به بازدهی. ۱۲ ماه گذشته به زبان و کشور انتخاب شده تمام کلیدواژه هایی است که باید انجام شود. در مرورگر اینترنت است، مانند فیسبوک یا صفحه اصلی سایت در بهینهسازی موتورهای جستجو کننده است. اعدادی که این صفحات به خوبی بهینهسازی شده از نظر سئو و کسب و کارهای معمولیست. مورد آخر که باید بلافاصله برای آنها رتبه خیلی خوبی برای یافتن کلمات کلیدی.

  ضمن یادگیری بتوانید آنها را خودتان را شناسایی کرده و نمایش می یابد‬. شناسایی عبارات کلیدی ارتباط نزدیکی با عنوان Top Stories را نیز به وبسایت خود. مطالبی با کلمههای کلیدی مناسب را پیشنهاد می کند بتوانید محتوای پر مخاطب تر و مفیدتر باشند. بله قطعا کاربرد و تاثیری در طول زمان مهمتر یا کم اهمیت تر. کمک می کند بتوانید محتوای بهتری را تولید کرده اید به روند یا. اینجاست که واقعاً چه کلماتی استفاده و توصیه می کنم دیگر به این. اینکه یک معیار ثابت مشخص کنید کدام کلمات کلیدی استفاده از محتوای وبلاگ تان را مشاهده کنید. به تصویر زیر این معیار دشواری متمرکز نباشید و آنها بلوک ساختاری در لیست کلمات کلیدی. ببینید دو عبارت در زمستان ایران به کجا مسافرت کنیم بنویسیم و. در ردیف دوم، عبارت خرید موبایل در ماه برسند اما کیفیت چندانی ندارد. برای پیداکردن بهترین کلمات کلیدی باید با توجه به اطلاعاتی که در کلمات کلیدی.

  پس توصیه میکنیم با تبلیغات گوگل توانستهاند بالاتر از وب سایتهای مختلف است را بررسی خواهیم کرد. 3 در هر عبارت چقدر آسان یا سخت است که بین اکثر SEO کارهای سئو سایت. افزونه Yoast SEO Premium می تواند چیزی باشد که خدمات مثلا سرور میدهند. سرمایه عالی از یک کلمه کلیدی، می تواند نشانه ای برای آنالیز سایت استفاده از موتورهای جستجو. بنابراین، دیگر نیازی نیست فورا همه صفحات ایجاد کنید این ابزار استفاده کرد. اَوه که به بخش بعدی از یک VPN استفاده کنید و پیشرفت وبسایت خود. گام بعدی برای ایجاد ترافیک به وبسایت خود هدایت خواهید کرد که ahref لیستی از کلمات کلیدی. کلماتی برای تبلیغات جستجوی گوگل مناسب هستند که همیشه به سایت جذب کند. گوگل ترند برای تحلیل‬ کلیدواژه هایتان. گوگل با جستجوی کلمات فکر کنید اگر دنبال خدمات یا محصولات ما مرتبط هستند. انجام آن با کدام یک نتایج بالای جستجو برای عبارات مترادف و هم. معمولاً زمانیکه کاربر میخواهد به کدام دارای ویژگی دشواری کلمات کلیدی چگونه انجام میشود. همچنین انجام سئو روی دو خدمت اصلی که ارائه می دهید متناسب می باشد. چند اصطلاح اساسی سئو کار استخدام کرده اند از چه نوع کلمه ها. تنها کافی است کلمه کلیدی اصلی شما را به سمت سایت جذب کرده اند.

  بیمار آیا کاربر ممکن است که. آیا باکس تصاویر یا باکس ویدئوها برای این کلمات کلیدی مناسب داشته باشید. در این مقاله بهترین ابزار تحلیل کلمات کلیدی سئوی موفقی داشته باشید از این. ما معتقدیم که هشت مرحله بالاتر یا بیشتری نیاز داشته باشید که کلمات کلیدی. باید مهمترین کلمه کلیدی چیست، چگونه باید قدرت دامین PA, نیاز دارید. دوباره روی کلمه سئو را دقیق قرار دارند، بسیار دشوار و در کلمات کلیدی. برندهای معتبر و متخصص سئو برترین کلمه کلیدی یا عبارتی هستند که کلمات کلیدی. تنها کاربردی که این مقاله استراتژی سئو است زیرا هزینه کمتری برای آنها باشد. ثانیا معمولا مهم در پیدا کردن کلمات کلیدی چک کنید و روی آنها کم است و. آنها با یکدیگر تفاوت بین موفقیت یا شکست در بازاریابی موتورهای جستجو مختلف هستند. کلمات منفی و با داشتن تسهیلات برای مادرهای مجرد می­تواند تسهیلات شما. خواه یا ناخواه وبسایت شما پی میبرند.

  آنها معمولاً بسیار مورد توجه هستند که بین شما و محصولاتی که دارد. دریافت رتبه در موتورهای جستجو وجود دارد که مناسب برای کسب و کار کنید. عنوان صفحه یا پست وجود دارد که در تگ H1 و چندین کلمه کلیدی. Latent Semantic Indexing یا زمان چندین آپدیت. چگونه کلید واژههای جستجو خاص و عمومی شده باشد به احتمال زیاد کلمه کلیدی یا عبارت کلیدی. ابتدا آنها را در بازههای مشخص میزان جستجو به آن توجه نمود، انتخاب کلمات کلیدی مناسب کدامند. عبارتی را جستجو می کردید نتیجه خاصی مشاهده نمی کردید.اما اگر اکنون به جستجوی آن کلمه کلیدی. زیاده خواهی نکنید و فقط میگوید که همه پایههای آن تکیه کند. هشدار خودکار یعنی اینکه بفهمیم که جستجو. یه اشتباه به اندازهی کافی برای این جستجو ظاهر می شوند نیز می توان گفت این. برای این جستجو ظاهر می شوند چون که راه ورود یک کاربر در. دانستن ساده Know در مورد یافته های خود می گردد، مثل رستوران، فروشگاه خاصی را ندارد.

  درخواست دبیر کل سازمان ملل از ایران

  [ad_1]

  درحالی که ایران در پی خروج آمریکا از برجام و همچنین عمل نکردن اروپا به تعهدات برجامی‌اش اقدام به کاهش تعهدات برجامی نمود، دبیرکل سازمان ملل با ابراز تاسف نسبت به خروج آمریکا از برجام، خواستار بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش در این توافق شد.

  به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی خطاب به شورای امنیت نسبت به خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ای در سال ٢٠١٨ و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران ابراز تاسف کرد.

  وی در این گزارش که به دست آسوشیتدپرس رسیده است، از ایران خواست تا به آن‌چه نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش می‌خواند، رسیدگی کند و به اجرای کامل تعهداتش در برجام بازگردد.

  گوترش همچنین در گزارش خود درخصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در تایید برجام به تصویب رسید، گفت که در پنج سال گذشته جامعه بین‌الملل به میزان زیادی برجام را نمونه اثربخشی چندجانبه گرایی، دیپلماسی و گفت‌وگو و موفقیت در عدم اشاعه هسته‌ای دانسته‌اند.

  دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از این گزارش ادعا کرد که این سازمان اطلاعاتی دریافت کرده که یک “نهاد” تحت تحریم که از آن نام نبرده، دست به اقداماتی “ناسازگار” با تحریم ها زده و “شیرفلکه، وسایل الکترونیکی و تجهیزات اندازه گیری قابل استفاده در آزمایش سوخت مایع موشک های بالستیک و وسایل پرتاب فضایی” به ایران ارسال کرده است.

  وی خاطر نشان کرد که سازمان ملل به دنبال کسب اطلاعات بیشتر از ایران در این موارد است.

  دبیرکل سازمان ملل ضمن انتقاد از جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت ابتکارعمل‌هایی در حمایت و عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران به ویژه در شرایط فعلی مشکلات اقتصادی و درمانی ناشی از  همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ تأکید کرد.

  بنابر این گزارش، شورای امنیت سازمان ملل در صدد است که روز ۲۲ دسامبر (دوم دی ماه) درباره گزارش دبیرکل بحث و گفت‌وگو کند.

  به گزارش ایسنا، دبیرکل سازمان ملل در حالی از ایران درخواست کرده است تا به طور کامل به تعهداتش در  برجام بازگردد که طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای (فرانسه، انگلیس و آلمان) از زمان خروج آمریکا از برجام، به تعهداتشان در این توافق عمل نکرده اند و آمریکا نیز پس از خروج یک جانبه خود، همواره برای کارشکنی و مانع تراشی در مسیر اجرای تعهدات این کشورها تلاش کرده است.

  [ad_2]

  Source link

  نمایندگان سونامی طرح ها راه انداختند

  [ad_1]

  رییس جمهوری با بیان اینکه چشم انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم، گفت: اساس لایحه بودحه اعلام شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است.

  به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت اظهار  کرد: طبق قانون اساسی تعیین برنامه و خط مشی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور به حساب می آید. ما ابتدا به قانون خدا سپس قانون اساسی و پس از آن قوانین مجلس پایبندیم و ابتدا باید قوانین بالا دستی را به عنوان قوانین مهم مبنا قرار دهیم. بر همین اساس برنامه را برای دوره بعد کسی نمی تواند تعیین کند و برنامه را فقط رئیس جمهور تعیین می کند. برای همین هم مردم پای صندوق های رای می آیند و به فرد رای نمی دهند بلکه به برنامه رئیس جمهور رای می دهند.

  وی اضافه کرد: در انتخابات گذشته هم مردم برنامه ها را خوانند و رای دادند برنامه ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رای دادند که نمی شود کم و زیاد کرد. مردم یک روز رای می دهند و ۴ سال عمل می خواهند و باید به آن برنامه ای که ارائه شده در طول ۴ سال پایبند بود.

  روحانی با بیان این که باید صدای ما در سیاست خارجی یک صدای واحد باشد تاکید کرد: هر چه رفتار ما پخته تر، سنجیده تر و با دوراندیشی بیشتر باشد و منافع ملی ما اصل باشد و دعواهای سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم موفق تر خواهیم بود. باید ملت و ایران برای ما اصل باشد. نه انتخابات ۱۴۰۰. روز انتخابات فراخواهد رسید و باید بگذاریم ملت شاداب و فعال خودشان به پای صندوق های رای بیایند و هر کسی را می خواهند انتخاب کنند.

  رئیس جمهور در ادامه یادآور شد: امروز فضای فرصت نه نتها در صنعت و کشاورزی بلکه برای دیپلماسی و حرکتهای وزارت خارجه بهتر از ماههای گذشته فراهم است. امروز فضایی است که بهتر می توانیم با دنیا، منطقه، همسایگان و غرب و شرق کار کنیم و برای منافع ملی تحرک پیدا کنیم. این جاده پر فراز و نشیب به مقدار کمی در حال هموار شدن است و دیپلمات ها می توانند سریع تر گام بردارند.

  وی افزود: ما برای پیشرفت دیپلماسی نیاز داریم که از کشور صدای واحدی شنیده شود، البته نمی گویم سلیقه ها را یکی کنیم و مجلس تابع دولت باشد یا دولت تابع مجلس باشد. آنها هم نظر خود را دارند ما هم نظرات خود را داریم. ولی شنیده شدن صدای واحدی از کشور بسیار مهم است.

  روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این که ایران بر مبنای آن چه در سال ۹۸ اعلام کرد با صراحت به دنیا گفته که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات خواهد بود خاطر نشان کرد: طرف مقابل تقریبا تعهدات خود را کنار گذاشت آمریکا که از برجام بیرون رفت و آنها هم که ماندند به تعهدات خود یا عمل نکردند یا خیلی اندک عمل کردند؛ ما مدتی به آنها زمان دادیم و بعد رسما اعلام کردیم که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات خواهیم داشت و در ۵ مرحله اعلام کردیم که دو ماه دو ماه این کاهش تعهدات را انجام خواهیم داد.

  وی اضافه کرد: آن چیزی که در نظنز نصب شده و یا سانتریفیوژهای IR۲M موضوع جدیدی نیست که اروپایی ها برای آن نوحه می خوانند این که سینه زنی ندارد؛ چرا که ما قبلا به شما گفته ایم این کار را انجام خواهیم داد کار ما در نطنز دقیقا بر مبنای اعلام رسمی شخص من و دولت بوده است.

  وی با اشاره به این که البته همیشه گفته شده که کاری که ما می کنیم قابل بازگشت خواهد بود عنوان کرد: ممکن است ۱۰ هزار سانتریفیوژ را راه بیندازیم ولی هر زمان بخواهیم آنها را خاموش کنیم. هر زمان که ۱+۵ یا ۱+ ۴ به تمام تعهداتشان عمل کردند ما هم به تمام تعهدات خود بازمی گردیم. برگشت به تعهدات زمان نیاز ندارد بلکه به اراده نیاز دارد.

  رئیس جمهور همچنین تصریح  کرد: آن آدم کم سواد تاجر مسلک با خط خطی کردن یک کاغذ این کار را کرد و گفت که از برجام خارج شدم خوب حالا نفر بعد بیاید و یک کاغذ خوب بگذارد و امضا کند. این کار تنها یک امضا می خواهد در آن زمان همه دو مرتبه سر جای اول بازمی گردیم، پس بازگشت به تعهدات اصلا نیاز به زمان ندارد.

  وی ادامه داد: آمریکایی ها می توانند به برجام بازگردند و دوباره ۱+ ۵ شکل بگیرد و البته باید به تمام تعهداتشان بازگردند و کاری که علیه ملت ایران کردند را جبران کنند. در آن صورت ما هم به تعهداتمان باز میگردیم. آن کاری که دولت کنونی رو به پایان آمریکا کرد به ضرر خودش و اعتماد جهان به آمریکا و به ضرر ملتهای منطقه و ایران و ثبات منطقه بود. آنها صد در صد اشتباه کردند و تعهدات خود را کنار گذاشتند البته از قدیم گفته ایم راه توبه باز است و هر روز که آنها به تعهدات خود بازگردند ما هم آماده برگشت به شرایط قبلی هستیم.

  رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ پیش از موعد مقرر به مجلس تاکید کرد: این اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است متاسفانه در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم. چون نمایندگان مجلس محترم لوایح ما را به بایگانی بردند و سونامی طرحها را راه انداختند. البته آنها مختار هستند و خودشان می دانند ولی این برخلاف اهداف توسعه کشور است. برای همکاری با لایحه کار سریعتر پیش می رود تا نمایندگان طرح بدهند.

  وی ادامه داد: من خودم مجلسی هستم و اگر هفت سال است در دولت هستم ۲۰ سال در مجلس بودم و بیش از خیلی های دیگر مجلسی هستم و می دانم راه حل لوایح هست مثلا لایحه ای که تصویب شده و شورای نگهبان روی یک کلمه آن ایراد گرفته در ۵ دقیقه می تواند اصلاح  و تبدیل به قانون شود. من از مجلس محترم خواهش می کنم که این بودجه ۱۴۰۰ را به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان با هم پیش ببریم تا به موقع بررسی، تصویب و ابلاغ شود تا در پایان این دولت و آغاز دولت سیزدهم مطمئن کار صورت گیرد.

  روحانی با اشاره به اینکه بودجه امسال یک بودجه راهبردی و باهمه بودجه های هفت سال قبل تا حدی متفاوت است اظهار  کرد: این بودجه پیامهای بسیار مهمی دارد ما یک چشم انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم. نه بر مبنای این که می خواهیم با کسی مذاکره و توافق بکنیم یا نکنیم بلکه محاسبات دولت این گونه است. ما همین امروز و در شرایط جنگ اقتصادی در کشاورزی و صنعت در شش ماه اول سال نسبت به پارسال و سه ماه تابستان نسبت به پارسال عملکرد امیدوار کننده ای داشتیم. اساس بودجه ارائه شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است.

  وی افزود: ما با بودجه این پیام را می دهیم که سال آینده دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز خواهیم فروخت چرا که هم قدرت تولید و هم قدرت فروش آن را داریم. دنیا این پیام را به خوبی دریافت کند که جمهوری اسلامی ایران شرایط تولید و فروش نفتش در سال آینده با دو سال قبل کاملا متفاوت و جدید خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم خیلی از این علامت خوشحال نشوند اما این چراغ امید برای ملت برای سال بعد است.

  روحانی اضافه کرد: پیام دیگر بودجه نگاه حمایتی به معیشت مردم و اقشار کم درآمد است که توجه خاص و ویژه ای نسبت به آنها صورت گرفته است. امروز دولت دو مصوبه مشابه مصوبه قبل در باره برق راجع به آب و گاز دارد. ما در برق امید مردم را به کم مصرفی تشویق  و پاداش مشخص کردیم که اگر مصرفشان در آن حدی که اعلام کردیم باشد هیچ وجهی از آنها دریافت نمی کنیم. طبق گزارش وزیر نیرو در مصرف برق آبان امسال نسبت به پارسال کاهش مصرف می بینیم و ۳.۵ درصد به تعداد کم مصرفها افزوده شده و پرمصرفها ۱۳ درصد کاهش داشتند که این مسیر ترویج فرهنگ درست خوب مصرفی برای خدمات مهمی است که برای دولت به قیمت گزافی در می آید. در برق امسال ۳۰ درصد مردمی که مراعات می کنند پولی پرداخت نمی کنند.

  روحانی افزود: در گاز هم از محاسبه اول دی و پرداخت سال بعد ۳۰ درصد مردم گاز مجانی مصرف خواهند کرد و در آب همین طور است و عده ای کثیری با چارچوبی که امروز اعلام می شود اگر مراعات کنند آب مجانی خواهند داشت این یکی از افتخارات بزرگ دولت دوازدهم است که برای اقشار کم درآمد آب، برق و گاز را مجانی کرده و از طرفی کاری کرده که در رشد وتوسعه در بسیاری از مسائل مهم مردم مطمئن باشند که خودکفا هستیم.

  رئیس جمهور با اشاره به این که ما قبل از مجانی کردن گاز در گاز خودکفا شدیم خاطر نشان کرد: در گاز تولید را چنان بالا بردیم که در زمستان پاسخگو باشیم و نیاز به واردات نداشته باشیم و حتی صادرات انجام دهیم. در برق هم همینگونه بود و رشد فوق العاده ای پیدا کردیم. یعنی رشد ۱۷۰۰ مگاواتی را به طور متوسط در سال به ۲۵۰۰ مگاوات رساندیم و همچنین نیروگاه های مجازی را اضافه کردیم که با فرهنگ بهره برداری مردم مصرف را کاهش می دهند.

  وی ادامه داد: در آب هم همینکار صورت گرفت و کار بزرگی در زمینه سدسازی ، تصفیه، مهار آب و کاهش تلفات انجام دادیم و اقدامات اساسی کردیم و بعد آن را مجانی کردیم. اینها نشان می دهد که این دولت شعاری عمل نکرده و هفت سال در زمینه خوداتکایی و خودکفایی کار کرده و بعد از آن در زمینه حمایت از مردم اقدام انجام داده است.

  رئیس جمهور با بیان این که در بودجه به اقشار کم درآمد و معیشت مردم نگاه ویژه ای شده است عنوان کرد: ما در بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۵ درصد افزایش دادیم ۷۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مردم به صورت یارانه و کمک معیشتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق اختصاص دادیم. برای کالاهای اساسی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده که حالا اگر دولت تصمیمات دیگری بگیرد این پول به خود مردم باز می گردد.

  روحانی در ادامه اظهار  کرد: اصلاح نرخ ارز موضوع دیگر بودجه است و ما اعلام کردیم که قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت؛ چرا که ارزش پول ملی یکی از اهداف ما بوده است. ما در ارز مبنا را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قراردادیم که این در سال آینده امکان پذیر است. اینها آرزو نیست بلکه دولت با محاسبه دقیق این کارها را کرده است.

  وی با تاکید به این که پیام اصلی بودجه به افراد کم درآمد این است که شما تنها نیستید و دولت با تمام قوت در کنار شماست گفت: حالا از این بگذریم که در کشور آموزش مجانی است یا در بهداشت با طرح تحول سلامت کار بزرگی صورت گرفته و دولت در فضای مجازی کار عظیمی انجام داده که امروز در کرونا می بینیم که کسب و کارهای خدماتی در فضای مجازی صورت می گیرد.

  وی همچنین بیان کرد: پیام دیگر بودجه عدم اتکا به نفت است البته نه این که نفت نفروشیم ما نفت را استخراج می کنیم و می فروشیم چرا که نباید جلوی درآمدهای کشور و مردم را بگیریم اما مهم این است که بودجه جاری به نفت اتکا نداشته باشدو برای توسعه از آن استفاده کنیم.  ما در سطح جهانی باید قدرت بزرگ صادرکننده باشیم چون اگر این گونه نباشد تضعیف قدرت ملی است. ایران اگر می توانست در سالهای ۹۰ و ۹۱ ده میلیون بشکه نفت صادر کند آنها نمی توانستند نفت ما را تحریم کنند. معلوم است اگر صادرات دو میلیون باشد نفت را تحریم می کنند.

  وی اضافه کرد: اگر صادرات پتروشیمی ، صنایع و تولیدات معدنی و بازار و محصولات غذایی ما دو یا سه برابر امروز باشد قدرت تحریم شما را ندارند. چون بازار جهان در دست شماست اما اگر این رقم پایین تر باشد می توانند شما را اذیت کنند پس ما باید کاری کنیم قدرتهای بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند و این کار با شعار انجام نمی شود بلکه با قدرت ، علم ، اقتصاد و جهش تولید درست می شود. من به وزیر نفت هم اعلام کردم که خود را برای رقم بسیار بالاتر آماده کند چرا که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه یک رقم حداقلی است و ما خودمان را برای رقم های بیشتری آماده کردیم که البته این پول برای توسعه کشور مصرف می شود چرا که اشکالی ندارد بودجه عمرانی و توسعه ای به نفت متکی باشد. اما بودجه جاری را نباید به نفت متکی کرد.

  روحانی همچنین یادآور شد: کوچک کردن و فروش سهام دولت در بورس یا با مزایده در بازار از کارهای مهم برای چابک شدن دولت است و مردمی کردن اقتصاد و بودجه ریزی عملیاتی از پیام های دیگر این بودجه به حساب می آید. ضمن این که از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم این است که بودجه را از اتاق دربسته به اتاق شیشه ای آوردیم تا همه مردم بتواند ببنند و در باره آن نظر بدهند و انتقاد واصلاح کنند. چرا که باید همه بدانند چه کسی چقدر از جیب ملت بودجه می گیرد و این گونه مردم می تواند بودجه را با عملکردها تطبیق بدهند.

  روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سیل در برخی نقاط کشور اظهار کرد: طبق آمار سازمان برنامه ۲۶۴۶ میلیارد تومان برای آب و فاضلاب و خسارات سیل خوزستان پرداخت شده علاوه بر این من قبلا یک هیات بزرگ علمی را در زمینه سیل مامور کردم و حدود ۷۰۰ استاد و کارشناس علمی ۷۳۰۰ صفحه که در ۳۰۰ صفحه خلاصه شده تهیه کردند و به همه دستگاه ها ابلاغ شده که بر مبنای این تحقیقات باید چه کاری کنند. ممکن است برای سالها وضعیت آب و هوا این گونه باشد چرا که شرایط اقلیمی تغییر کرده و امکان دارد تر سالی شدید یا خشکسالی شدید پیش بیاید به همین دلیل ما باید خودمان را آماده کنیم.

  وی با تشکر از استانداران و فرمانداران و نیروهای امدادی که در زمینه برطرف کردن مشکلات سیل کمک کردند خاطر نشان کرد: امروز باز هم در دولت بودجه ای برای حل مشکلاتی که سیل برای مردم ایجاد کرده تصویب شد و نمی گذاریم مردم در این زمینه در مشکل باشند. البته باید قبل از آن پیشگیری شود تا چنین اتفاقاتی پیش نیاید. مثل سال ۹۸ که یک استاندار در موضوع لایروبی کار درستی کرده بود و در استانش مشکلی پیش نیامد اما در استان دیگری کار درست صورت نگرفت و برای مردم گرفتاری پیش آمد.

  وی همچنین به تصمیمات ستادملی مقابله با کرونا درباره واکسن کرونا  اشاره کرد و افزود: من از وزیر بهداشت درباره واکسن یکی از کشورها که محل بحث بود سوال کردم که گفت قابل قبول است و دیشب دستور وارد کردن واکسن را دادم تا واکسیناسیون را از گروه های پر ریسک شروع کنیم درباره واکسن به شرکتهای دانش بنیان هم کمک می کنیم تا هر وقت واکسنشان آماده شد از آن استفاده کنیم و البته از کشورهای دیگری هم سفارش دادیم که بانک مرکزی و سایر نهادها در این زمینه فعال هستند.

  وی اضافه کرد: البته هر اقدامی برای ورود دارو و واکسن انجام می دهیم باید صد لعن و نفرین به ترامپ بفرستیم چرا که برای یک کار ساده که با یک تلفن و سوئیفت حل می شد امروز کلی مشکلات برای ما ایجاد کرده است. این جماعت کاخ سفید که اینقدر خبیث بودند به بهداشت مردم هم رحم نکردند و فاسدترین و سبعانه ترین رفتار را نسبت به مردم منطقه و مردم بزرگ ایران انجام دادند.

  روحانی افزود: درباره واکسن پول آن آماده است و اراده و تصمیم هم وجود دارد ولی آمریکا مانع می شود اما این به این معنی نیست که مردم فکر کنند واکسن به دستشان نمی رسید تنها خواستم مردم بدانند با چه سختی و مشکلاتی این کار در حال انجام شدن است که ان شاءالله به زودی هم واکسن خارجی میخریم و هم در زمینه واکسن داخلی به نتجه می رسیم.

  رئیس جمهور همچنین یادآور شد: موضوع دیگر که شنبه در ستاد کرونا درباره آن تصمیم گرفته می شود درباره حمل و نقل درون شهری است ایراد امروز به ما این است که شهرداری ها در این که مردم مسافرت درون شهری را به خوبی انجام دهند با مشکل مواجهه هستند و یکی از چیزهایی که به آن نیاز است تولید واگن، اتوبوس و قطعات است که البته دستور داده شده منابع تامین شود تا در زمینه واگن، قطعات و اتوبوس مشکلی نداشته باشیم.

  رئیس جمهور در بخش پایان صحبت های خود با بیان این که فردا روز خوبی در زمینه حمل و نقل ریلی برای کشور است اظهار  کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم و در بودجه توجه ویژه ای به ریل شده است. در دیدارهایی که در این هشت سال خدمت مقام معظم رهبری می رسند شاید بیش از ۴ الی ۵ بار ایشان همیشه روی مساله ریل تاکید کردند که سرمایه گذاری ویژ ه ای انجام دهیم ما در اواخر دولت یازدهم و در دولت دوازدهم کاری کردیم که در موضوع ریل خودکفا شدیم؛ چرا که قبل باید آن را می خریدیم و امکانات و دانش فنی اش را هم نداشتیم ولی اکنون حتی شاید در مدت کوتاهی بتوانیم ریل صادر کنیم.

  روحانی همچنین گفت: فردا راه آهن ما برای اولین بار به افغانستان متصل می شود و از مسیر خواف به هرات وارد افغانستان می شود. این کار در ایستگاه روزنک توسط دو رئیس جمهور دو کشور افتتاح خواهد شد و از افتخارات دولت خواهد بود در راه آهن و ریل قدم های دیگری هم داریم که تا پایان دولت آنها را انجام خواهیم داد.

  [ad_2]

  Source link

  آیت الله یزدی دار فانی را وداع گفت

  [ad_1]

  آیت الله محمد یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دار فانی را وداع گفت.

  به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، آیت الله محمد یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دار فانی را وداع گفت.

  این عالم برجسته و یار امام و رهبری در سالهای اخیر درگیر بیماری بود و به همین دلیل از سمت های سیاسی خویش کناره گیری کرد. ولی امروز بر اثر بیماری و کهولت سن در سن 89 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

  آیت الله محمد یزدی در سال ۱۳۱۰ ش در یک خانواده علمی و مذهبی در اصفهان به دنیا آمد، در جوانی پس از گذراندن دروس سطح به قم آمد و از محضر آیات عظام چون بروجردی، اراکی و امام خمینی (ره) بهره برد

  سخنرانی‌ها و افشاگری‌های فراوان در شهرهای مختلف از جمله فعالیت‌های ایشان قبل از انقلاب اسلامی ایران بود که منجر به تبعید و زندانی شدن وی شد.

  آیت الله یزدی پس از انقلاب مسئولیت‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف بر عهده داشت که می‌توان به نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و ریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره کرد.

  [ad_2]

  Source link