استاد شجریان در کما نیست اما سطح هوشیاریِ نرمالی ندارد / حال امروزش تفاوت چشم‌گیری نسبت به دیروز نداشته

استاد شجریان در کما نیست اما سطح هوشیاریِ نرمالی ندارد / حال امروزش تفاوت چشم‌گیری نسبت به دیروز نداشته

دکتر عباسی پزشک معالجِ محمدرضا شجریان گفت: «شجریان در کما نیست. اما شرایطش پایدار نیست. سطح هوشیاریِ نرمالی ندارد، اما به کما هم نرفته است. حال امروزش تفاوت چشم‌گیری نسبت مطالعه کنید